Terma dan Syarat 

Terma dan Syarat berikut dan Terma dan Syarat DuitNow QR terpakai kepada para Pengguna Aplikasi Setel dan Perkhidmatan yang disediakan oleh Setel Ventures Sdn. Bhd. (No. Pendaftaran: 201901000991: 1310317-A). Dengan memuat turun, memasang dan / atau menggunakan Aplikasi Setel dan / atau Perkhidmatan, Pengguna tanpa syarat dan tanpa pembatalan bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Syarat secara mutlak dan tidak bersyarat.

Jika Pengguna tidak menerima Terma dan Syarat ini, sila hentikan penggunaan Aplikasi Setel dan / atau Perkhidmatan dengan serta merta.

AM

Aplikasi Setel dan Perkhidmatan adalah disediakan oleh Setel Ventures Sdn. Bhd. Terma dan Syarat ini hendaklah mentadbir akses dan / atau penggunaan Pengguna terhadap Aplikasi Setel dan / atau Perkhidmatan. Selagi mana Pengguna mematuhi Terma dan Syarat ini, Pengguna boleh menggunakan Aplikasi Setel dan Perkhidmatan berdasarkan terma berikut.

Setel berhak untuk meminda, mengubah, menambah atau menghapuskan mana- mana peruntukan di bawah Terma dan Syarat ini pada bila-bila masa yang dikira perlu oleh Setel dan perubahan tersebut hendaklah berkuatkuasa selepas dua puluh satu (21) hari setelah ia dimuat naik dan diterbitkan oleh Setel di dalam laman web kami. Pengguna bersetuju bahawa penggunaan berterusan Pengguna terhadap Aplikasi Setel dan / atau Perkhidmatan hendaklah dikira sebagai penerimaan Pengguna terhadap Terma dan Syarat termasuklah mana-mana terma yang boleh dipinda dari semasa ke semasa. Pengguna seterusnya bersetuju bahawa Pengguna hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya untuk memeriksa dengan kerap Terma dan Syarat ini untuk sebarang pengemaskinian atau pindaan.

1. DEFINISI

 • Bantuan Auto bermaksud perkhidmatan bantuan jalan raya yang disediakan oleh Peniaga pihak ketiga.
 • Akaun Setel bermaksud akaun yang didaftarkan dan diselenggara oleh Pengguna di dalam Aplikasi Setel.
 • BNM bermaksud Bank Negara Malaysia.
 • Rakan Niaga bermaksud peniaga-peniaga yang ditetapkan oleh Setel Ventures Sdn. Bhd. untuk menawarkan barangan dan / atau perkhidmatan dan menerima pembayaran melalui Aplikasi Setel.
 • Harta Intelek bermaksud mana-mana hakcipta, paten, rekabentuk, cap dagangan, aplikasi untuk mendaftarkan mana-mana hak tersebut, rahsia perdagangan, hak terhadap pengetahuan, dan mana-mana hak intelek atau industri yang lain dalam apa-apa sifat yang ada di mana-mana bahagian dunia.
 • Rakan Niaga PETRONAS bermaksud peniaga-peniaga yang ditetapkan oleh Setel Ventures Sdn. Bhd. yang menjual barangan dan / atau perkhidmatan dan menerima pembayaran melalui Aplikasi Setel di stesen PETRONAS dan kedai runcit PETRONAS.
 • Kenyataan Privasi Kumpulan Setel bermaksud kenyataan privasi berdasarkan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 yang boleh diakses melalui https://www.setel.com/privacy.
 • Perkhidmatan bermaksud fungsi-fungsi yang disediakan oleh Aplikasi Setel yang membolehkan Pengguna untuk melaksanakan transaksi di Aplikasi Setel.
 • Terma dan Syarat bermaksud Terma dan Syarat ini yang mentadbir akses kepada dan / atau penggunaan Aplikasi Setel dan / atau Perkhidmatan.
 • Para Pengguna atau Penggunabermaksud individu yan mendaftar dan mengakses Aplikasi Setel dan / atau Perkhidmatan.
 • Kami bermaksud Setel Ventures Sdn. Bhd. (“Setel”).
 • Dompet Setelbermaksud fungsi e-dompet yang dimiliki dan dikawal oleh Pengguna, membolehkan mereka untuk membuat pembayaran dalam aplikasi melalui Aplikasi Setel.
 • Dompet Keluarga bermaksud fungsi yang membenarkan Pemilik Dompet Setel untuk berkongsi kreditnya dalam Dompet Setel dengan rakan-rakan dan ahli keluarga yang terpilih (“Ahli Dompet Setel’).
 • Pemilik Dompet Keluarga atau Pemilik bermaksud Pengguna yang menjadi pemilik dan pengawal utama kepada Dompet Setel, menguruskan Ahli Dompet Setel yang terpilih.
  Gabungan Parkir Setel bermaksud fungsi yang membolehkan pemandu untuk membuat pembayaran parkir melalui Aplikasi Setel.
 • CardTerus bermaksud fungsi pembayaran terus dalam Aplikasi Setel. Aplikasi Setel akan menjadi proksi kepada Pengguna untuk menggunakan kad debit / kredit mereka bagi pembayaran dalam aplikasi untuk pengisian minyak dan barangan kedai runcit PETRONAS (Kedai Mesra) atau barangan dan / atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh para Rakan Niaga PETRONAS. Pengguna dikehendaki untuk menambah kad pilihan mereka ke dalam Dompet Setel sebelum menggunakan fungsi pembayaran terus ini dalam Aplikasi Setel.
 • Pengesahan Akaun Elektronik (e-KYC) bermaksud proses pengesahan elektronik untuk mengenal pasti pengguna dengan mengesahkan maklumat peribadi Pengguna.
  Pembayaran Kod QR bermaksud kaedah pembayaran Kod Respon Pantas (Kod QR) statik atau dinamik yang membenarkan Pengguna untuk membayar menggunakan e-Dompet Setel mereka untuk pembelian di kedai runcit PETRONAS (Kedai Mesra) dan rakan niaga lain yang diaturkan oleh Setel.
 • Kod Kategori Rakan Niaga (MCCs) bermaksud empat angka nombor yang digunakan untuk menerangkan dan mengelaskan jenis aktiviti utama rakan niaga.
 • MCC 6540 bermaksud tambah nilai akaun, atau nilai tersimpan pembelian kad, dan kod ini hendaklah atau boleh muncul apabila Pengguna membuat pembayaran untuk produk dan perkhidmatan daripada Rakan Niaga kerana ia merupakan transaksi tambah nilai melalui CardTerus.
 • Transaksi e-Dagang (Perdagangan Elektronik) bermaksud pembelian barangan dan perkhidmatan melalui rangkaian dunia luas atau internet.

 

2. PENGGUNAAN PERKHIDMATAN

2.1. Dengan mendaftar akaun di Aplikasi Setel, Pengguna menjamin dan menyatakan bahawa;

2.1.1. Pengguna telah mencapai umur lapan belas (18) tahun dan ke atas.

2.1.2. Jika Pengguna berumur bawah lapan belas (18) tahun (“Kanak- Kanak”) yang berniat untuk melanggan Aplikasi Setel dan / atau menggunakan Perkhidmatan, Pengguna tersebut mestilah mendapatkan kebenaran daripada ibu bapa atau penjaga yang sah untuk membuka Akaun Setel sebelum pendaftaran. Walaubagaimanapun, ibu bapa atau penjaga yang sah hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya kepada penggunaan Aplikasi Setel dan / atau Perkhidmatan oleh Kanak-Kanak tersebut.

2.1.3. Jika Pengguna berumur lapan belas (18) tahun dan ke atas dan merupakan ibu bapa atau penjaga yang sah yang membenarkan Kanak-Kanak untuk menggunakan Akaun Setel yang didaftarkan di bawah nama Pengguna, Pengguna hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan Aplikasi Setel dan / atau Perkhidmatan oleh Kanak-Kanak.

2.1.4. Jika Pengguna berumur lapan belas (18) tahun dan ke atas dan merupakan ibu bapa atau penjaga yang sah, hendaklah dikira bersetuju untuk menanggung rugi dan melindungi Setel daripada apa -apa tuntutan, kerugian, ganti rugi, liabiliti, kos dan perbelanjaan yang timbul daripada atau yang berkaitan dengan penggunaan Kanak-Kanak terhadap Aplikasi Setel dan / atau Perkhidmatan.

2.1.5. Jika anda ialah ibu bapa atau penjaga yang sah dan anda hendak membatalkan akses kepada Perkhidmatan yang dinikmati oleh Pengguna yang merupakan Kanak-Kanak, sila emel hello@setel.com dan berikan maklumat berkaitan kepada Setel.2.2. Untuk menggunakan perkhidmatan, Pengguna perlu memuat turun Aplikasi Setel di Peranti Mudah Alih Pengguna dan mendaftar akaun dengan Setel. Setelah Akaun dicipta, Pengguna boleh memasukkan/menyimpan duit elektronik prabayar sehingga Lima Ribu Ringgit Malaysia (RM5,000.00) sahaja.

2.3. Pengguna boleh meningkatkan had Akaunnya kepada Lima Ribu Ringgit Malaysia (RM5,000.00) sahaja dengan memberikan maklumat yang diperlukan oleh Setel untuk tujuan pengesahan melalui proses e-KYC. Walaubagaimanapun, Kanak-Kanak tidak dibenarkan untuk meningkatkan had Akaun mereka kepada Lima Ribu Ringgit Malaysia (RM5,000.00) sehingga mereka mencapai umur lapan belas (18) tahun.

2.4. Untuk menggunakan fungsi CardTerus, Pengguna dikehendaki untuk menambah kad pilihan Pengguna ke dalam Aplikasi Setel. Pengalaman ini akan membolehkan pembayaran yang lebih lancar dengan proses pengesahan yang lebih pantas (melalui PIN).

2.4.1. Jumlah maksimum kad yang boleh didaftarkan di dalam Dompet Setel ialah enam (6);

2.4.2. Had maksimum menggunakan kad yang telah didaftarkan bagi transaksi di kedai runcit PETRONAS (Kedai Mesra), stesen petrol atau Rakan Niaga ialah RM200.00 bagi setiap transaksi dan secara terkumpul terhad kepada RM2,000.00 sehari;

2.4.3. Mana-mana pembayaran bagi produk dan / atau perkhidmatan daripada Rakan Niaga hendaklah dipaparkan sebagai satu (1) entri pada kenyataan kad Pengguna mewakili transaksi yang dibuat kepada Setel;

2.4.4. Mana-mana pembelian dibuat melalui CardTerus daripada Rakan Niafa hendaklah diklasifikasikan di bawah MCC 6540 yang menunjukkan bahawa ia adalah transaksi tambah nilai; dan

2.4.5. Transaksi tambah nilai (MCC 6540) walaubagaimanapun tidak akan mengubah baki di Dompet Setel Pengguna disebabkan amaun tersebut akan dicaj atau ditolak serta merta selepas transaksi dibuat.2.5. Untuk menggunakan fungsi Dompet Keluarga, Pemilik Dompet Setel perlu menambah sekurang-kurangnya satu (1) Pengguna kepada Dompet Keluarganya. Pengguna tersebut akan ditambah secara automatik kepada Dompet Keluarga dan menjadi Ahli kepada Dompet Keluarga, dan Pemilik akan menjadi Pemilik rasmi kepada Dompet Keluarga. Ahli boleh menggunakan dan mendapat manfaat daripada Dompet Setel Pemilik.

2.5.1. Pemilik Dompet Keluarga bertanggungjawab bagi pemilihan Ahli Dompet Keluarga, oleh itu hemat yang tinggi dan pertimbangan mestilah diambil apabila memilih dan menghantar jemputan kepada Ahli Dompet Keluarga. Setel tidak bertanggungjawab terhadap mana-mana pemilihan yang salah, penggunaan yang tidak sah, kerugian, pembalikan, bayaran, tuntutan, penalti atau caj balik, yang ditanggung oleh Ahli Dompet Keluarga Pemilik.

2.5.2. Fungsi Dompet Keluarga membenarkan sehingga lima (5) Ahli Dompet Keluarga bagi setiap Pemilik. Bilangan ahli Dompet Keluarga akan berbeza, bergantung kepada tahap keahlian Mesra Pemilik. Pemilik yang berada pada tangga keahlian Junior Mesra boleh mempunyai maksimum dua (2) orang ahli dalam Dompet Keluarga, manakala Pemilik yang berada pada tahap keahlian Explorer Mesra boleh mempunyai maksimum tiga (3) orang Ahli dalam Dompet Keluarga mereka, dan Pemilik yang berada pada tahap keahlian Hero Mesra boleh mempunyai maksimum lima (5) ahli di dalam Dompet Keluarga.

2.5.3. Pemilik Dompet Keluarga akan dimaklumkan bagi setiap pembelian yang dibuat menggunakan Dompet Setel miliknya dan tiada kelulusan diperlukan sebelum setiap transaksi yang dilakukan oleh mana-mana Ahli Dompet Keluarga.

2.5.4. Fungsi Dompet Keluarga hanya boleh digunakan jika Pemilik mengesahkan Akaun Setel miliknya dan jika Pemilik berjaya melepasi proses pengesahan e-KYC. Untuk mengelakkan sebarang kekeliruan, hanya Pemilik Dompet Keluarga yang diperlukan untuk melengkapkan langkah tambahan ini bagi tujuan pengesahan.

2.6. Untuk menggunakan ciri Bantuan Auto, nama Pengguna, nombor telefon, dan nombor plat kenderaan perlu dikongsikan dengan Rakan Niaga yang berkaitan yang menawarkan perkhidmatan tersebut.

2.6.1. Pengguna bertanggungjawab untuk memberikan maklumat yang tepat berkenaan kenderaannya kepada Rakan Niaga dan / atau bengkel yang terpilih.

2.6.2 Pengguna bersetuju bahawa Pengguna bebas untuk memilih Rakan Niaga dan perkhidmatan yang diperlukan. Sebarang permohonan pembatalan hanya boleh dibuat sebelum pembayaran diselesaikan. Tiada sebarang perubahan atau pembatalan diterima setelah proses pembayaran selesai.

2.6.3. Sebarang permohonan tambahan atau perkhidmatan atau pembayaran selain daripada yang ditawarkan melalui Aplikasi Setel hendaklah disampaikan dan diuruskan secara terus dengan Rakan Niaga yang terpilih berdasarkan budi bicara Pengguna.

2.6.4. Pengguna mengakui dan bersetuju bahawa perkhidmatan bantuan jalan raya adalah ditawarkan oleh Rakan Niaga pihak ketiga. Sebarang masalah atau isu yang timbul daripada perkhidmatan yang ditawarkan oleh Rakan Niaga pihak ketiga hendaklah disampaikan dan diuruskan secara terus dengan Rakan Niaga. Sebarang permohonan mengenai bayaran balik adalah tertakluk kepada polisi bayaran balik kami di bawah Klausa 11.8 Terma dan Syarat ini.2.7. Untuk menggunakan fungsi Gabungan Parkir Setel, Pengguna dikehendaki untuk terlebih dahulu melengkapkan tetapan sekali-waktu bagi membenarkan dan menambah nombor plat kenderaan Pengguna di Aplikasi Setel.

2.7.1. Nama Pengguna dan nombor plat kenderaan akan dikongsikan dengan Rakan Niaga dan Pengguna hendaklah bertanggungjawab untuk memastikan bahawa maklumat kenderaan Pengguna adalah tepat dan terkini.

2.7.2. Pengguna bertanggungjawab untuk memastikan bahawa Pengguna mempunyai baki atau jumlah yang mencukupi dalam Aplikasi Setel untuk menggunakan fungsi Gabungan Parkir Setel dengan lancar.

2.7.3. Pengguna akan dimaklumkan jika akaun Setel milik Pengguna tidak mempunyai baki yang mencukupi. Pengguna harus mengambil maklum bahawa transaksi tersebut akan ditolak atau dikira tidak berjaya jika perkara ini berlaku.

2.7.4. Pengguna mengaku dan bersetuju bahawa Setel tidak akan bertanggungjawab bagi sebarang isu yang timbul semasa proses keluar daripada kawasan parkir disebabkan kelambatan transaksi tambah nilai dalam Dompet Setel Pengguna. Sebarang masalah atau isu yang boleh timbul daripada perkhidmatan yang ditawarkan oleh Rakan Niaga parkir hendaklah disampaikan dan diuruskan secara terus dengan Rakan Niaga. Sebarang permohonan berkaitan bayaran balik adalah tertakluk kepada polisi bayaran balik kami di bawah Klausa 11.8 Terma dan Syarat ini.

2.7.5. Untuk menggunakan Aplikasi Setel bagi membuat pembayaran parkir jalanan, Pengguna dikehendaki untuk memilih lokasi parkir dan tempoh parkir dengan bayaran parkir yang dipaparkan. Sebarang permohonan pembatalan hanya dibenarkan sebelum pembayaran diselesaikan. Tiada sebarang perubahan atau pembatalan diterima setelah proses pembayaran selesai.

2.8. Untuk membeli atau memperbaharui insurans kenderaan melalui Aplikasi Setel, Pengguna dikehendaki untuk memenuhi kriteria pembaharuan yang ditetapkan oleh penyedia insurans masing-masing, iaitu Generali dan Etiqa. Kriteria pembaharuan boleh didapati di sini dan juga di Aplikasi.

2.8.1. Pengguna bertanggungjawab untuk memastikan bahawa semua maklumat peribadi yang dikongsi adalah tepat dan terkini.

2.8.2. Pengguna bertanggungjawab untuk menyemak dan mengesahkan sebut harga yang dikongsikan oleh penyedia insurans. Untuk pecahan yang lebih lengkap, Pengguna boleh mendapatkan perkhidmatan sebut harga di Aplikasi Setel.

2.8.3. Sebarang isu berkaitan insurans setelah transaksi selesai (tuntutan, pembatalan, dll) diuruskan oleh syarikat insurans. Pengguna boleh menghubungi bahagian khidmat pelanggan bagi setiap penyedia insurans (maklumat lanjut boleh didapati di sini).

2.8.4. Pengguna mengakui dan bersetuju bahawa apa-apa pertikaian, tuntutan atau bayaran balik berkenaan dengan transaksi insurans hendaklah disampaikan dan diuruskan secara terus dengan syarikat insurans.

2.9. Untuk menggunakan perkhidmatan pembaharuan cukai jalan dalam Aplikasi Setel, Pengguna dikehendaki untuk memenuhi kriteria pembaharuan yang termasuk perkara berikut;

1. Insurans Pengguna tidak luput lebih daripada 30 hari;
2. Insurans Pengguna masih sah bagi tempoh lebih daripada 2 bulan;
3. Kenderaan Pengguna berumur kurang daripada 20 tahun;
4. Pengguna berumur antara 18-76 tahun;
5. Kenderaan Pengguna tidak mempunyai sebarang saman yang perlu dilunaskan (senarai hitam);
6. Kenderaan Pengguna hanya untuk kegunaan persendirian sahaja (bukan untuk tujuan e-hailing).

2.9.1. Untuk memperbaharui cukai jalan melalui Aplikasi Setel, Pengguna bertanggungjawab untuk memastikan bahawa semua maklumat (seperti nombor plat Pengguna, jenis kenderaan, dan maklumat peribadi) yang dikongsikan pada Aplikasi Setel adalah tepat.

2.9.2. Pengguna dikehendaki untuk membayar bayaran cukai jalan berdasarkan kadar cukai jalan Semenanjung Malaysia tanpa mengambil kira lokasi kenderaan pada masa cukai jalan dihantar untuk permohonan pembaharuan (contohnya jika kenderaan tersebut terletak di Sabah, Sarawak, Pulau Pangkor, Pulau Langkawi atau Labuan).

2.9.3. Pengguna hanya dibenarkan untuk memohon pembaharuan cukai bagi tempoh 12 bulan sahaja.

2.9.4. Pengguna dibenarkan untuk memperbaharui kenderaan yang dimiliki oleh syarikat melalui Aplikasi Setel tertakluk kepada kenderaan tersebut tidak digunakan untuk tujuan e-Hailing. Pengguna hendaklah memilih “No. Pendaftaran Syarikat” di dalam ruangan “Jenis ID” dan mengisikan maklumat yang sepatutnya.

2.9.5. Setelah cukai jalan tersebut dikeluarkan, Pengguna boleh mengesan penghantaran cukai jalan Pengguna setelah menerima kod pengesanan melalui emel daripada syarikat cukai jalan. Anggaran tempoh masa penghantaran adalah seperti berikut:

1. Semenanjung Malaysia: 3-5 Hari Bekerja

2. Sabah dan Sarawak: 5-7 Hari Bekerja (jika alamat penghantaran cukai jalan terletak di Sabah dan Sarawak).

 

2.9.6. Apa-apa isu berkenaan cukai jalan yang timbul setelah transaksi dilakukan (perubahan, kesalahan, pembatalan, ganti rugi, kelewatan dalam penghantaran, dll.) adalah diuruskan oleh syarikat cukai jalan. Pengguna boleh menghubungi bahagian sokongan pelanggan syarikat di general@obright.asia untuk bantuan berhubung apa-apa isu berkaitan pembaharuan cukai jalan.

2.9.7. Pengguna mengakui dan bersetuju bahawa apa-apa pertikaian, tuntutan, atau bayaran balik berkaitan pengeluaran / pembaharuan cukai jalan hendaklah disampaikan dan diruskan secara terus dengan syarikat di general@obright.asia.

2.10. Pengguna mengakui dan bersetuju bahawa perkhidmatan pemindahan antara pengguna (P2P) hanya boleh digunakan oleh pengguna yang telah berjaya melepasi proses pengesahan e-KYC. Setel berhak untuk tidak membenarkan Pengguna untuk mengakses perkhidmatan pemindahan DuitNow P2P jika Pengguna tidak melengkapkan proses e-KYC.

2.11. Pengguna hendaklah melaksanakan tanggungjawab tersebut, termasuk tetapi tidak terhad kepada;

(i) tidak dengan sengaja mendedahkan OTP Setel dan / atau kod laluan milik Pengguna kepada individu lain.

(ii)mengambil langkah-langkah wajar untuk memastikan peranti Pengguna selamat pada setiap masa.

(iii) melaporkan kebocoran keselamatan kod laluan, kehilangan keselamatan peranti, atau transaksi yang tidak sah kepada Setel secepat yang mungkin dalam masa yang munasabah dan praktikal, setelah Pengguna menyedari kebocoran, kehilangan, atau transaksi yang tidak sah.

(iv) Pengguna bertanggungjawab untuk memastikan ketepatan maklumat penerima apabila memulakan pemindahan DuitNow P2P.

(v) Pengguna bertanggungjawab untuk memastikan bahawa nombor mudah alih yang berdaftar dengan Akaun Setel didaftarkan di atas nama Pengguna.

 

Setel tidak dipertanggungjawabkan untuk kerugian yang timbul daripada transaksi pemindahan kredit yang timbul oleh kegagalan Pengguna untuk melaksanakan tanggungjawab di atas atau yang timbul daripada Pengguna yang melakukan tindakan yang bersifat penipuan.

2.12. Pengguna menyatakan dan menjamin bahawa kesemua maklumat yang diberikan kepada Setel dalam Akaun Pengguna Setel adalah benar, tepat dan lengkap dan Pengguna bersetuju untuk memberikan Setel maklumat yang terkini berkaitan dengan Pengguna termasuklah pengenalan diri, pengesahan, atau dokumentasi lain yang boleh diminta dari semasa ke semasa oleh Setel, BNM atau pihak berkuasa yang lain. Setel mempunyai hak untuk menolak permohonan Pengguna untuk Akaun Setel tanpa memberikan apa-apa sebab.

2.13. Pengguna bertanggungjawab untuk memastikan keselamatan maklumat log masuk Pengguna, kod laluan, kata laluan dan maklumat lain berkaitan dengan Akaun Setel Pengguna. Pengguna hendaklah tidak berkongsi apa-apa maklumat dengan pihak lain dan hendaklah dengan kadar segera menukar kod laluan dan / atau kata laluan Pengguna dan memaklumkan Setel jika akaun Pengguna telah dalam apa cara sekali pun terjejas atau Pengguna mengesyaki bahawa terdapat akses atau penggunaan Akaun Setel Pengguna yang tidak sah.

2.14. Pengguna bertanggungjawab untuk memeriksa sejarah transaksi Pengguna dengan kerap. Setel tidak menyediakan apa-apa kenyataan akaun berkaitan dengan Akaun Setel. Pengguna hendaklah bertanggungjawab kepada semua transaksi Pengguna dan mengawasi Akaun Setel Pengguna melalui sejarah Akaun Pengguna termasuklah membuat semakan yang kerap bagi memastikan baki akaun Pengguna adalah tepat.

2.15. Akaun Setel Pengguna adalah peribadi kepada Pengguna. Tiada individu lain selain daripada Pengguna hendaklah mempunyai apa-apa hak untuk menuntut daripada Setel berkenaan dengan baki Dompet Setel atau manfaat-manfaat lain yang tersimpan dalam Akaun Setel Pengguna. Sebarang arahan, pengesahan dan / atau komunikasi yang dihantar daripada akaun atau peranti Pengguna hendaklah dikira telah dikeluarkan oleh Pengguna tidak kira sama ada arahan, pengesahan dan / atau komunikasi tersebut sebenarnya dihantar oleh Pengguna. Pengguna bertanggungjawab untuk memastikan keselamatan akaun Pengguna.

2.16. Pengguna mengakui dan bersetuju bahawa Akaun Setel Pengguna tidak dikira akaun perbankan atau deposit terma. Tiada faedah, dividen atau pembayaran lain yang boleh dikumpul dan dibayar kepada Pengguna atas baki Dompet Setel atau manfaat lain dalam Akaun Setel.

2.17. Pengguna hendaklah tidak menyerah hak, memindahkan atau melakukan sub-kontrak apa -apa hak atau obligasi Pengguna di bawah Terma dan Syarat ini kepada pihak ketiga.

2.18. Pengguna bersetuju untuk tidak mempertanggungjawabkan Setel untuk apa-apa kerugian atau ganti rugi walau dalam apa cara sekali pun susualan daripada kegagalan Pengguna untuk memastikan maklumat berkaitan Akaun Setel Pengguna terjamin dan rahsia, atau untuk apa-apa tindakan atau peninggalan di bawah akaun Pengguna atau dengan menggunakan Aplikasi Setel dan / atau Perkhidmatan.

2.19. Pengguna hendaklah pada setiap masa memastikan bahawa Pengguna mempunyai dana yang mencukupi untuk melakukan apa-apa transaksi yang diinginkan melalui Akaun Setel Pengguna. Jika bagi sebab apa sekalipun, akaun Pengguna mempunyai baki negatif, Pengguna bersetuju bahawa ini hendaklah dikira sebagai hutang daripada Pengguna kepada Setel dan boleh dibayar serta merta dengan cara tambah nilai atau deposit. Kegagalan Pengguna untuk berbuat demikian merupakan pelanggaran Terma dan Syarat ini dan Setel mempunyai hak untuk meneruskan tindakan yang dikira bersesuaian oleh Setel termasuklah penangguhan atau penamatan akaun Pengguna dan permulaan tindakan undang-undang terhadap Pengguna.

2.20. Pengguna bersetuju bahawa Setel boleh, dengan budi bicara mutlak Setel dan tanpa memberikan apa-apa alasan kepada Pengguna, mengenakan had kepada jumlah baki yang disimpan di dalam Akaun Setel Pengguna, atau bilangan transaksi. Pengguna boleh melaksanakan dalam tempoh masa yang ditetapkan, atau mengenakan had terhadap setiap jumlah transaksi. Pengguna juga bersetuju bahawa Setel boleh mengenakan jumlah minimum yang boleh dimasukkan ke dalam Akaun Setel Pengguna dan jumlah maksimum yang dibenarkan untuk disimpan di dalam Akaun Setel Pengguna pada satu masa. Setel boleh mengubah jumlah ini pada bila-bila masa berdasarkan budi bicara mutlaknya.

2.21. Setel berhak tanpa liabiliti kepada Pengguna untuk menangguhkan, mengubah atau menghentikan, sementara atau secara kekal, Aplikasi Setel dan / atau Perkhidmatan atau mana-mana fungsi atau bahagian daripadanya, berdasarkan budi bicara mutlak kami.

2.22. Akaun Setel Pengguna akan luput jika tidak digunakan atau tidak aktif selama tujuh (7) hari daripada tarikh transaksi terakhir (termasuklah tarikh pengaktifan dan tambah nilai terakhir). Selepas itu, Akaun Setel Pengguna tidak lagi sah untuk apa-apa penggunaan dan akan dinyahaktifkan secara automatik dan mana-mana baki kredit yang tinggal akan diuruskan berdasarkan dengan undang-undang yang terpakai termasuk Akta Wang Tak Dituntut 1965.

2.23. Jika terdapat sebarang penipuan, salah guna akaun dalam cara apa sekalipun diketahui oleh Setel, lebihan baki kredit dalam Akaun Setel Pengguna akan secara automatik dilucuthak sejurus selepas penyahaktifan Akaun Setel Pengguna dan baki credit tersebut tidak dikembalikan kepada Pengguna.

2.24. Walau apa pun yang berlaku secara bertentangan, jika terdapat maklumat yang diberikan oleh Pengguna tidak benar, tidak tepat, tidak terkini atau tidak lengkap, Setel mempunyai hak untuk serta merta menamatkan Akaun Pengguna dan menolak penggunaan kini atau masa akan datang Perkhidmatan atau akses kepada Aplikasi Setel dan / atau Akaun Setel Pengguna.

3. TANGGUNGJAWAB PENGGUNA

3.1. Pengguna hendaklah;

3.1.1. mengekalkan maklumat peribadi Pengguna, kod laluan, kata laluan dan / atau PIN untuk Akaun Setel Pengguna rahsia pada setiap masa dan hendaklah mengambil semua langkah untuk mengelakkan pendedahan kod laluan, kata laluan dan / atau PIN;

3.1.2. memastikan bahawa kesemua maklumat dan data yang diberikan kepada Setel termasuk data peribadi adalah benar, tepat, terkini dan lengkap pada masa ia diberikan dan hendaklah dengan pantas mengemaskini maklumat dan data tersebut jika terdapat sebarang perubahan kepadanya. Setel tidak bertanggungjawab dan dalam apa cara dan bagaimana cara sekalipun mempunyai liabiliti kepada Pengguna disebabkan mana-mana maklumat dan data yang diberikan kepada Setel yang tidak tepat dan tidak lengkap;

3.1.3. menjamin untuk mematuhi kesemua undang-undang terpakai, ordinan, kod, kaedah, peraturan, notis, arahan dan / atau petunjuk oleh pihak berkuasa yang berkaitan atau apa-apa notis, arahan, petunjuk atau garis panduan yang diberikan oleh Setel;

3.1.4. bertanggungjawab untuk kesemua peralatan yang diperlukan untuk menggunakan Akaun dan Perkhidmatan Setel, dan juga untuk keselamatan dan integriti kesemua maklumat dan data yang dipindahkan, didedahkan dan / atau diperoleh melalui penggunaan Aplikasi dan / atau Perkhidmatan Setel.

3.1.5. bertanggungjawab dan mempunyai liabiliti untuk kesemua penggunaan dan bayaran, caj, cukai dan duti untuk menggunakan Perkhidmatan termasuk dan tidak terhad kepada kesemua bayaran, caj, cukai dan duti untuk pembelian produk dan / atau perkhidmatan kepada Setel dan pihak ketiga termasuklah Rakan Niaga yang terlibat dalam dengan tepat pada masanya;

3.1.6. bertanggungjawab sepenuhnya bagi sebarang, dan kesemua data yang dipindahkan atau disiarkan daripada peranti mudah alih Pengguna sama ada oleh Pengguna atau individu-individu lain;

3.1.7. mematuhi kesemua undang-undang terpakai di Malaysia berkaitan dengan penggunaan Aplikasi Setel dan / atau Perkhidmatan, termasuklah dan tidak terhad kepada Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Perkhidmatan Kewangan 2013, Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 dan perundangan subsidiari yang berkaitan, yang akan dipinda dari semasa ke semasa;

3.1.8. mengambil kesemua langkah munasabah untuk mengelakkan penipuan, penggunaan tidak wajar atau menyalahi undang-undang Perkhidmatan;

3.1.9. berhenti menggunakan Perkhdimatan atau mana-mana bahagian tersebut untuk satu tempoh yang dikehendaki oleh Setel;

3.1.10. melaporkan dengan serta merta kepada Setel setelah mendapati apa-apa penipuan, kecurian, kehilangan, penggunaan tidak sah atau tindakan yang melanggar undang-undang berkaitan dengan Akaun Setel Pengguna dan / atau penggunaannya. Pengguna bersetuju untuk membuat laporan polis seperti yang diarahkan oleh Setel dan menyerahkan kepada Setel salinan yang diperakui laporan tersebut;

3.1.11. hanya memuat turun dan memasang Aplikasi Setel daripada platform rasmi yang diumumkan oleh Setel. Sebarang muat turun dan pemasangan di luar daripada platform rasmi hendaklah dikira sebagai melanggar undang-undang dan Setel tidak bertanggungjawab kepada Pengguna atas sebarang kerugian yang dialami oleh Pengguna berhubung kait dengan perkata tersebut;

3.1.12. memastikan bahawa Pengguna tidak menggunakan Aplikasi Setel dengan peranti yang diubahsuai seperti peranti pecah sekat, rooted device atau mana – mana peranti yang telah diubah dengan cara apa sekalipun.

3.1.13. bertanggungjawab sepenuhnya kepada integriti maklumat dan data yang dipindahkan, didedahkan dan / atau didapati melalui penggunaan Perkhidmatan atau disiarkan oleh Pengguna atau individu-individu lain menggunakan Peranti Mudah Alih Pengguna;

3.1.14. menanggung rugi dan melindungi sepenuhnya setakat yang mungkin, daripada dan terhadap apa-apa dan kesemua liabiliti, kos, permintaan atau tuntutan walau apa jua berdasarkan tanggung rugi penuh, yang boleh dibuat oleh mana-mana pihak ketiga susulan pelanggaran oleh Pengguna terhadap mana-mana Terma Perkhidmatan, berhubung kait dalam apa jua cara daripada atau berkenaan dengan keingkaran Pengguna, tindakan, peninggalan dan / atau kecuaian dalam penggunaan Aplikasi Setel dan / atau Perkhidmatan; dan

3.1.15. bersetuju dan mengizinkan penggunaan oleh Setel dan / atau pekerja, kakitangan dan penasihat sebarang maklumat berkaitan dengan Penggunaan, maklumat berkaitan transaksi atau apa-apa akaun yang ditentukan berkaitan dengan transaksi bagi tujuan penyiasatan mana-mana tuntutan atau pertikaian berhubung kait daripada atau berkenaan dengan mana-mana transaksi yang dipertikaikan dan keizinan ini hendaklah kekal selepas penamatan Perkhidmatan dan / atau Perjanjian ini. Pengguna seterusnya bersetuju bahawa jika terdapat pertikaian atau tuntutan dalam apa jua sifat berhubung kait dengan mana-mana transaksi, rekod transaksi yang dijana oleh Setel hendaklah digunakan sebagai rujukan dan hendaklah menjadi asas penuh untuk menyelesaikan pertikaian atau tuntutan tersebut.

 

3.2. Pengguna hendaklah tidak;

3.2.1. mendaftarkan pelbagai akaun Setel untuk tujuan yang melanggar undang-undang dan tidak jujur seperti mendapatkan manfaat berlebihan daripada aplikasi dan / atau Perkhidmatan yang ditawarkan pada Aplikasi Setel;

3.2.2. menggunakan Aplikasi Setel dan / atau Perkhidmatan untuk mencetuskan kemaluan, kesusahan, kegusaran, kerangsaan, gangguan, kemarahan, keresahan atau kacau-ganggu kepada mana-mana orang;

3.2.3. menggunakan Aplikasi Setel dan / atau Perkhidmatan untuk mencetuskan beban yang berlebihan atau tidak berpadanan kepada Perkhidmatan atau sistem Setel;

3.2.4. menggunakan Aplikasi Setel dan / atau Perkhidmatan untuk apa-apa tujuan yang melanggar undang-undang termasuk dan tidak terhad kepada maksiat, judi atau tujuan jenayah yang lain untuk apa jua tujuan atau untuk menghantar kepada atau menerima daripada siapa-siapa orang mesej yang mengganggu dasar moral, agama, komunal atau politik, atau yang bersifat makian, fitnah atau tidak senonoh, lucah atau ancaman;

3.2.5. menggunakan Aplikasi Setel dan / atau Perkhidmatan untuk apa jua tujuan yang bertentangan dengan kepentingan awam, ketenteraman awam atau keharmonian nasional;

3.2.6. menggunakan, membenarkan atau menyebabkan penggunaan yang tidak wajar Aplikasi Setel dan / atau Perkhidmatan, atau menyumbang secara langsung atau tidak langsung kepada apa-apa aktiviti yang boleh melanggar apa-apa undang, melanggar pihak ketiga, atau melanggar arahan, keperluan kandungan atau kod yang dibuat oleh pihak berkuasa yang relevan termasuklah aktiviti-aktiviti yang memerlukan Setel untuk mengambil tindakan pembetulan di bawah mana-mana kod industri yang terpakai atau dalam apa jua cara mengganggu pengguna lain atau menfitnah, mengganggu, mengancam atau menghalang mana-mana pengguna lain daripada menggunakan atau mendapat manfaat daripada Perkhidmatan atau internet;

3.2.7. memintas pengesahan pengguna atau keselamatan mana-mana hos, rangkaian atau akaun (dirujuk sebagai “penggodaman” dan “peretakan”) dan mengganggu perkhidmatan kepada pengguna lain, hos atau rangkaian (dirujuk sebagai “nafi khidmat”) dan meniru mana-mana laman atau mendaftarkan kata kunci yang serupa dengan enjin carian untuk mengelirukan pengguna lain bahawa mereka sedang membaca laman web Setel yang asli (dirujuk sebagai “membicu laman”), atau menggunakan Aplikasi Setel dan / atau Perkhidmatan untuk tindakan melanggar undang-undang yang lain atau tidak menyenangkan yang lain. Pengguna yang melanggar keselamatan sistem atau rangkaian boleh menanggung liabiliti sivil dan jenayah, dan Setel dengan budi bicara mutlak akan bekerjasama penuh dengan penyiasatan pelanggaran jenayah, pelanggaran keselamatan sistem atau rangkaian yang diketuai oleh badan penguatkuasa undang-undang atau pihak berkuasa yang relevan;

3.2.8. mencuba untuk memeriksa, mengimbas atau menguji kelemahan mana-mana sistem atau rangkaian Setel atau melanggar apa-apa langkah keselamatan atau pengesahan;

3.2.9. mengelak, melepaskan, menghapuskan, menyahaktifkan, merosakkan, menukarkan atau memintas langkah teknologi yang dilaksanakan oleh Setel atau mana-mana penyedia perkhidmatan atau mana-mana pihak ketiga yang lain (termasuk pengguna-pengguna yang lain) yang dilantik oleh Setel untuk melindungi kemampuan kami untuk menyediakan Perkhidmatan;

3.2.10. mencuba untuk memuat turun Aplikasi Setel untuk kegunaan Perkhidmatan melalui penggunaan apa-apa enjin, perisian, alat, ejen, peranti atau mekanisme (termasuklah labah-labah, robot, perangkak, alatan melombong data atau yang serupa) selain daripada perisian dan / atau ejen carian yang disediakan oleh Setel atau pelayar web pihak ketiga sah yang lain;

3.2.11. meniru, mendedahkan, mengubah suai, menformat semula, memaparkan, mengedar, melesenkan, menyampaikan, menjual, melaksanakan, menerbitkan, memindahkan dan / atau menyediakan apa-apa Perkhidmatan atau apa-apa maklumat yang diperoleh daripada Pengguna sementara menggunakan Perkhidmatan atau sementara mengakses Aplikasi Setel;

3.2.12. memindahkan, mengubah dan / atau menutup dalam apa jua cara apa-apa yang terdapat pada Aplikasi Setel dan / atau Perkhidmatan atau menggunakan bahan yang diperoleh sementara menggunakan Setel dan / atau Perkhidmatan kecuali yang digariskan dalam Terma dan Syarat ini;

3.2.13. meniru atau menggunakan sebarang bahan daripada Aplikasi Setel dan / atau Perkhidmatan untuk tujuan komersial, memindahkan, menghalang atau mengubah apa-apa hakcipta, cap dagangan atau notis Harta Intelek yang lain yang terkandung dalam bahan asli, atau daripada bahan yang ditiru atau dicetak daripada Aplikasi Setel, atau didapati sebagai hasil daripada Perkhidmatan;

3.2.14. menggunakan mana-mana cap dagangan, logo, URL atau nama produk tanpa keizinan nyata secara bertulis daripada Setel;

3.2.15. mencuba untuk menyahkod, menyahsusun, menyahkumpul atur atau melakukan kejuruteraan pembalikan terhadap mana-mana perisisan yang digunakan dalam Aplikasi Setel dan dalam menyediakan Perkhidmatan;

3.2.16. secara penipuan mendaftar Akaun Setel. Jika Pengguna ditangkap menyamar sebagai orang lain, sama ada individu atau entiti undang-undang, Pengguna akan bertanggungjawab atas sebarang kos dan / atau kerugian yang ditanggung sebagai kesan daripada aktiviti penipuan Pengguna. Menyalahgunakan Akaun Setel boleh mengakibatkan penamatan / penggantungan serta merta akaun diikuti dengan laporan kepada pihak berkuasa yang berkenaan;

3.2.17. terlibat dalam sebarang aktiviti yang mana Akaun Setel Pengguna disyaki dengan munasabah oleh Setel sebagai digunakan oleh mana-mana individu untuk aktiviti tidak sah, bersifat penipuan, atau mencurigakan. Ini termasuk mendaftarkan dan / atau mengesahkan Akaun Setel bagi pihak ketiga dan / atau menjual, meminjamkan, berkongsi atau menyewakan Akaun Setel Pengguna kepada pihak ketiga. Pengguna akan bertanggungjawab atas sebarang tuntutan, kerugian, ganti rugi, liabiliti, kos dan / atau perbelanjaan yang ditanggung akibat terlibat dalam aktiviti tersebut. Ini akan mengakibatkan penamatan / penggantungan serta merta akaun diikuti dengan laporan kepada badan penguatkuasa undang-undang yang berkenaan. Maklumat akaun Pengguna dan / atau transaksi akan dikongsikan kepada pihak berkuasa yang berkenaan dan pihak ketiga bagi tujuan penyiasatan berdasarkan Kenyataan Privasi Kumpulan Setel kami. Tambahan lagi, Setel berhak untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap Pengguna;

3.2.18. menggunakan Aplikasi Setel untuk terlibat dalam aktiviti pengubahan wang, pembiayaan keganasan, penyeludupan dadah, pertaruhan atau penipuan, aktiviti yang melanggar undang-undang atau jenayah, atau aktiviti lain yang bertentangan dengan undang-undang. Penyalahgunaan Akaun Setel boleh mengakibatkan penamatan / penggantungan serta merta akaun diikuti dengan laporan kepada pihak berkuasa yang berkenaan. Jika akaun tersebut dikenalpasti digunakan untuk aktiviti-aktiviti mencurigakan, maklumat dan / atau transaksi akaun Pengguna akan dikongsikan kepada pihak berkuasa yang berkenaan dan pihak ketiga bagi tujuan penyiasatan, bedasarkan Kenyataan Privasi Kumpulan Setel kami.

 

4. TERMA PENGGUNAAN UNTUK PEMBELIAN PETROL

4.1. Pengguna bersetuju bahawa Pengguna tidak akan membeli minyak atau menggunakan Aplikasi Setel untuk membeli minyak jika;

(a) Pengguna berumur enam belas (16) tahun ke bawah;

(b) Pengguna tidak mempunyai kenderaan bermotor atau bekas mudah alih yang sesuai atau tanki minyak boleh tanggal untuk mengisi sementara Pengguna berada di perkarangan runcit PETRONAS;

(c) Pengguna memandu, atau kenderaan Pengguna sedang bergerak; atau

(d) pada bila-bila masa Pengguna berada di luar kenderaan Pengguna dan berada di dalam perkarangan runcit PETRONAS.

 

4.2. Pengguna bersetuju bahawa Pengguna akan sentiasa mematuhi kaedah dan peraturan keselamatan stesen PETRONAS yang berkenaan dalam membeli minyak dan menggunakan Aplikasi Setel.

4.3. Perkhidmatan “Pembelian Petrol” hanya boleh digunakan untuk membeli petrol dan hanya terdapat di stesen PETRONAS yang terpilih pada waktu operasi stesen tertentu, tertakluk kepada sebarang perubahan dalam waktu operasi.

4.4. Sesetengah pam minyak mungkin tidak boleh digunakan untuk penggunaan melalui “Pembelian Petrol” di sesetengah stesen PETRONAS. Pilihan “Pembelian Petrol” tidak akan muncul pada menu “Pembelian Petrol” apabila Pengguna menggunakan “Pembelian Petrol” di stesen PETRONAS tersebut.

5. HAK HARTA INTELEK

5.1. Pengguna hendaklah menggunakan Aplikasi Setel dan / atau Perkhidmatan hanya berdasarkan Terma dan Syarat ini dan tidak;

5.1.1. menyahsusun, melakukan kejuruteraan pembalikan, menyahkumpul atur, mencuba untuk mendapatkan sumber kod atau menyahsulit Aplikasi Setel;

5.1.2. membuat apa-apa modifikasi, adaptasi, penambahbaikan, penterjemahan atau hasil terbitan daripada Aplikasi Setel;

5.1.3. melanggar apa-apa undang-undang terpakai, kaedah atau peraturan berkaitan dengan akses atau penggunaan Pengguna terhadap Aplikasi Setel;

5.1.4. mengalihkan, mengubah atau menghalang mana-mana notis pemilikan berkaitan Aplikasi Setel;

5.1.5. menggunakan Aplikasi Setel untuk apa-apa kegiatan yang menjana pendapatan, perusahaan komersial atau tujuan lain yang tidak direka atau ditetapkan kepada Aplikasi Setel;

5.1.6. menggunakan Aplikasi Setel untuk mewujudkan perkhidmatan, produk atau perisian yang secara langsung atau tidak langsung bersaing dengan, atau menggantikan Perkhidmatan yang ditawarkan oleh Setel melalui Aplikasi Setel;

5.1.7. menggunakan Aplikasi Setel untuk menghantar spam atau emel yang tidak diingini; atau

5.1.8. menggunakan mana-mana Harta Intelek Setel atau maklumat pemilikan terhadap reka bentuk, pembangunan atau pengedaran apa-apa aplikasi, aksesori, atau peranti untuk digunakan dengan Aplikasi Setel.

5.2. Semua Harta Intelek berkaitan dengan Aplikasi Setel, termasuk semua grafik, teks, gambar, hasil seni, logo, antara muka pengguna, bunyi, musik, kod komputer, reka bentuk, “rupa dan rasa”, ekspresi dan sususan aplikasi, adalah dimiliki, dikawal oleh atau dilesenkan kepada Setel Ventures Sdn. Bhd. dan / atau dilindungi oleh hak cipta, cap dagangan atau hak Harta Intelek yang lain. Kecuali dinyatakan dengan nyata di sini, tiada lesen diberikan kepada Pengguna berkenaan dengan Harta Intelek Setel dan Pengguna hendaklah tidak menggunakan, meniru, menghasilkan semula, menghantar atau mengedarkan mana – mana komponen atau bahagian Harta Intelek Setel tanpa keizinan terdahulu secara bertulis daripada Setel.

6. CAJ

6.1. Setel berhak untuk mengenakan sebarang caj, bayaran atau yuran untuk penggunaan sesetengah Perkhidmatan, jika caj tersebut diperlukan. Setel hendaklah memaklumkan Pengguna akan sebarang perubahan kepada bayaran dan caj yang dikenakan dengan memberikan notis terdahulu dalam tempoh dua puluh satu (21) hari sebelum tarikh kuat kuasa bayaran dan caj.

6.2. Dalam mengakses dan menggunakan Aplikasi Setel dan / atau Perkhidmatan, Pengguna hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya dan berliabiliti kepada kesemua caj dan bayaran yang perlu dibayar kepada penyedia perkhidmatan komunikasi Pengguna untuk mengakses Aplikasi Setel dan Perkhidmatan termasuk tetapi tidak terhad kepada caj telefon dan internet / data.

7. PENAFIAN

7.1. Perkhidmatan adalah diberikan atas dasar “sedia ada” dan “seperti yang tersedia”. Setel tidak membuat sebarang penyataan atau waranti, secara nyata atau tersirat, bahawa Perkhidmatan atau apa – apa ciri Perkhidmatan hendaklah sentiasa boleh diharap, tepat pada masanya, selamat atau bebas defek, atau bahawa Perkhidmatan akan sentiasa tidak terganggu dan boleh didapati langsung atau masa atau lokasi tertentu. Pengguna menerima bahawa Setel tidak menyatakan atau menjamin bahawa platform, sistem atau perisian akan sentiasa bebas kesalahan pada setiap masa. Pengguna juga mengambil maklum dan mengakui bahawa Perkhidmatan bergantung kepada teknologi dan kemudahan pihak ketiga termasuklah sambungan nirwayar yang tidak berada dalam kawalan Setel. Pengguna mengakui bahawa sifat dan keterhadan rangkaian digital dan nirwayar dan data boleh rosak, lewat atau hilang meskipun langkah keselamatan dan langkah lain telah diambil oleh Setel. Pengguna bersetuju untuk tidak meletakkan liabiliti kepada Setel bagi apa-apa kegagalan yang dijelaskan di atas.

7.2. Pengguna bersetuju dengan nyata bahawa penggunaan Pengguna terhadap Perkhidmatan berada dalam risiko dan budi bicara penuh Pengguna dan Pengguna akan mengambil tanggungjawab penuh berhubung kait dengan perkara tersebut. Pengguna hendaklah bergantung kepada semakan dan penilaian Pengguna sendiri berkenaan dengan Perkhidmatan untuk menilai kesesuaiannya dengan tujuan Pengguna yang tertentu. Satu – satunya pemulihan Pengguna terhadap kami jika berlaku sebarang ketidakpuashatian ialah untuk mengentikan penggunaan Perkhidmatan.

8. LIABILITI

8.1. Obligasi Setel di bawah ini hanya terhad kepada menyediakan Perkhidmatan. Setel hendaklah tidak berliabiliti untuk barangan, perkhidmatan atau transaksi di luar peruntukan fungsi pembayaran yang disediakan oleh Aplikasi Setel yang dilaksanakan oleh Pengguna dengan Rakan Niaga atau dengan pihak lain melalui Akaun Setel Pengguna. Pengguna hendaklah menyelesaikan semua, dan apa – apa pertikaian berkaitan kualiti, keselamatan, keterbolehjualan, perundangan, dan apa – apa perkara lain secara terus dengan Rakan Niaga yang berkenaan dan / atau Rakan Niaga PETRONAS.

8.2. Pengguna hendaklah bertanggungjawab secara tunggal untuk apa-apa bayaran yang dikenakan oleh para rakan niaga, bank atau pihak ketiga, dan / atau pembayaran cukai dan duti-duti lain atau caj berhubung kait dengan transaksi yang dijalankan antara Pengguna dan Rakan Niaga.

8.3. Setel hendaklah tidak dalam apa jua keadaan berliabiliti dan bertanggungjawab kepada Pengguna dan / atau pihak ketiga untuk apa-apa kos, kerugian atau ganti rugi sama ada berhubung kait secara langsung atau tidak langsung, atau untuk kerugian pendapatan, kerugian keuntungan atau kerugian susulan walau apa jua sebagai kesan termasuk tetapi tidak terhad kepada ketakmampuan bayar Setel, kecurian instrumen e-duit, transaksi penipuan atau penggunaan Pengguna terhadap Aplikasi Setel.

9. PENYELESAIAN PERTIKAIAN

9.1. Sebarang pertikaian berkaitan Akaun Setel Pengguna dan / atau transaksi yang dibuat melalui Akaun Pengguna Setel mesti disampaikan secara bertulis kepada perkhidmatan pelanggan kami, seperti yang disediakan di Klausa 11 dalam tempoh satu (1) bulan daripada tarikh transaksi tersebut dan Pengguna hendaklah menyediakan semua dokumen sokongan yang perlu seperti dan bila diminta.

9.2. Jika Setel tidak menerima sebarang notis bertulis dalam tempoh satu (1) bulan daripada tarikh transaksi, Pengguna dianggap bersetuju bahawa transaksi tersebut adalah tepat.

9.3. Pengguna bersetuju dan mengizinkan pendedahan dan pengeluaran oleh Setel sebarang maklumat yang berada dalam kawalan kami untuk tujuan penyiasatan sebarang pertikaian berhubung kait dengan atau berkaitan dengan transaksi melalui Akaun Setel Pengguna.

10. PENAMATAN DAN PENGGANTUNGAN

10.1. Pengguna boleh menamatkan Akaun Setel Pengguna dengan menghubungi Setel melalui emel di hello@setel.com.

10.2. Setel boleh, tanpa notis, menggantung Perkhidmatan dari semasa ke semasa jika terdapat sebarang isu keselamatan atau teknikal yang tidak dijangka, sistem, penyelenggaraan, modifikasi, pembetulan, pepijat atau isu lain yang berkaitan.

10.3. Setel boleh, tanpa notis, menggantung Akaun Setel Pengguna pada bila-bila masa jika terdapat sebarang aktiviti yang menimbulkan syak atau penipuan atau pelanggaran Pengguna terhadap mana-mana Terma dan Syarat di sini;

10.4. Akaun Setel pengguna boleh digantung jika ia adalah pendam, atau tiada transaksi dilakukan oleh Pengguna melalui Setel dalam tempoh melebihi enam (6) bulan. Pengguna dikehendaki untuk menghubungi Setel untuk mengaktifkan semula Akaun Pengguna dan Setel berhak untuk mengenakan bayaran pengaktifan semula.

10.5. Pengguna bersetuju bahawa Setel pada bila-bila masa, dengan atau tanpa notis terdahulu dan sebagaimana yang dikira sesuai dan perlu oleh Setel, menggantung atau menamatkan Akaun Setel Pengguna atau Perkhidmatan secara amnya susulan sebab-sebab termasuk tetapi tidak terhad kepada yang berikut: –

10.5.1. Pengguna melanggar mana-mana Terma dan Syarat ini;

10.5.2. Setel mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa Akaun Setel Pengguna digunakan berkaitan dengan aktiviti penipuan, jenayah atau pelanggaran undang – undang yang lain;

10.5.3. Jika Setel mengesan sebarang penyalahgunaan Perkhidmatan;

10.5.4. Jika Setel di atas apa jua sebab menghentikan penyediaan sebarang atau semua Perkhidmatan; dan

10.5.5. Di atas permintaan BNM, atau badan atau agensi kerajaan atau penguatkuasan undang-undang.

10.6. Jika Setel menamatkan Akaun Pengguna Setel, kesemua transaksi yang belum selesai dan sebarang bayaran atau jumlah yang perlu dibayar kepada Setel atau pihak lain akan diproses dan ditolak sebelum penamatan berkuatkuasa. Sebarang baki kredit yang tinggal di dalam Akaun Setel Pengguna akan secara automatik dilucuthak setelah penamatan dan tidak boleh dikembalikan kepada Pengguna.

 

11. POLISI BAYARAN BALIK

11.1. Setelah permohonan penamatan Akaun Setel Pengguna dibuat oleh Pengguna, Pengguna berhak untuk mendapatkan bayaran balik sebarang baki yang terdapat dalam Akaun Setel Pengguna. Pengguna hendaklah memastikan bahawa Pengguna memberikan Setel maklumat yang benar berkenaan akaun bank Pengguna dan maklumat lain yang mungkin diminta oleh Setel untuk membolehkan proses bayaran balik, di mana jumlah akan dibayar balik ke akaun bank Pengguna dalam tempoh empat belas hari (14) kalendar daripada tarikh tuntutan dibuat oleh Pengguna, kecuali dalam kes-kes bayaran balik yang rumit, yang mana proses bayaran balik akan dilengkapkan dalam tempoh tiga puluh (30) hari.

11.2. Jika Pengguna berniat untuk memohon bayaran balik fi atau bayaran yang dibuat untuk pembelian dan / atau Perkhidmatan yang ditawarkan melalui Akaun Setel Pengguna, sila hubungi Setel di hello@setel.com, tertakluk kepada Setel berpuas hati bahawa baki Pengguna telah ditolak secara salah daripada Akaun Setel Pengguna disebabkan oleh;

11.2.1. Kesalahan teknikal yang mana cubaan transaksi Pengguna tidak berjaya; atau

11.2.2. Barangan atau Perkhidmatan yang dibeli menggunakan Aplikasi Setel tidak dikeluarkan atau dihantar selepas bayaran dibuat.

11.3. Setel berhak untuk tidak membuat bayaran balik apa-apa jumlah yang dipertikaikan berhubung kait daripada transaksi yang dipertikaikan kepada Pengguna jika Setel percaya bahawa Pengguna telah bertindak bertentangan dengan Terma dan Syarat ini.

11.4. Jika Akaun Setel Pengguna ditamatkan atau digantung oleh Setel disebabkan transaksi yang bersifat penipuan, haram, melanggar undang-undang atau disyaki pengubahan wang termasuk tetapi tidak terhad kepada, pelanggaran sebarang undang-undang atau peraturan, adalah sah untuk Setel menyimpan bagi tempoh yang belum ditetapkan atau memberikan kepada pihak berkuasa yang berkenaan, baki yang terdapat di dalam Akaun Setel Pengguna berdasarkan undang-undang, peraturan dan / atau garis panduan yang terpakai. Pengguna hendaklah tidak berhak untuk membuat sebarang tuntutan pampasan daripada Setel bagi kerugian yang berhubung kait dengan perkara ini.

11.5. Sila maklum bahawa tidak akan ada bayaran balik di bawah apa jua keadaan bagi jumlah yang diterima oleh Pengguna sebagai mata ganjaran / bonus / pulangan tunai menggunakan Aplikasi Setel.

11.6. Sebarang bayaran balik yang layak bagi tambah nilai melalui kad kredit akan dibuat semula kepada kad kredit yang digunakan untuk tambah nilai tersebut.

11.7. Setel boleh menjual atau mengeluarkan baucar mewakil nilai kredit Aplikasi Setel untuk kegunaan dalam Aplikasi Setel (“Baucar Setel”). Baucar Setel yang diterima atau diperoleh daripada mana-mana pihak tidak boleh dijual semula, dibayar balik, ditukar, dan tidak menggantikan yang dikeluarkan oleh Setel. Baucar Setel hendaklah tidak dibeli pada harga diskaun dalam apa-apa keadaan. Pengguna hendaklah bertanggungjawab secara tunggal untuk apa-apa ganti rugi, kerugiaan dan / atau luput Baucar Setel. Untuk kepastian, Setel hendaklah tidak membayar balik, menukarkan dan / atau menggantikan Baucar Setel untuk apa jua alasan.

11.8. Setel hendaklah tidak dikira bertanggungjawab untuk apa-apa permohonan bayaran balik berkenaan dengan pembelian dan / atau pembayaran tidak sah produk dan / atau perkhidmatan yang berkaitan dengan Rakan Niaga atau Rakan Niaga PETRONAS melalui Akaun Setel Pengguna. Perkara ini hendaklah diuruskan secara terus dengan pihak ketiga menyediakan produk dan / atau perkhidmatan tersebut, kecuali dalam situasi yang mana proses pembayaran tidak berjaya dilengkapkan disebabkan kesilapan teknikal Aplikasi Setel.

12. KHIDMAT PELANGGAN

12.1. Pengguna boleh menghantar sebarang pertanyaan atau aduan berkaitan Aplikasi Setel atau Perkhidmatan melalui email di hello@setel.com.

12.2. Jika jawapan kepada pertanyaan atau aduan Pengguna tidak memuaskan atau menjawab atau menyelesaikan kerisauan Pengguna, Pengguna boleh menghubungi badan-badan tersebut;

Bank Negara Malaysia
Laman Informasi Nasihat dan Khidmat (LINK)
Ground Floor, D Block,
Jalan Dato’ Onn,
50480 Kuala Lumpur
Contact Centre (BNMTELELINK)
Tel : 1-300-88-5465 (Overseas: 603-2174-1717)
Fax: 603-2174-1515
Email: bnmtelelink@bnm.gov.my

Ombudsman for Financial Services (664393P)
(formerly known as Financial Mediation Bureau)
14th Floor, Main Block,
Menara Takaful Malaysia,
No. 4, Jalan Sultan Sulaiman,
50000 Kuala Lumpur.

13. KENYATAAN PRIVASI KUMPULAN SETEL

13.1. Pengguna bersetuju kepada Kenyataan Privasi Kumpulan Setel yang hendaklah dimasukkan di sini sebagai rujukan dan menerima bahawa ia merupakan bahagian integral dan penting kepada Terma dan Syarat ini. Terma dan Syarat ini hendaklah dibaca bersama Kenyataan Privasi Kumpulan Setel yang boleh diakses di https://www.setel.com/privacy.

13.2. Pengguna memberi keizinan bagi penggunaan kami terhadap data peribadi Pengguna mengikut terma Kenyataan Privasi Kumpulan Setel kami dan untuk data peribadi Pengguna digunakan dan / atau didedahkan mengikut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Pengguna bersetuju bahawa dengan mendaftar akaun dengan Setel dan / atau menggunakan Setel dan Perkhidmatan, Pengguna membenarkan dan mengizinkan data peribadi Pengguna untuk didedahkan dan / atau disimpan dan / atau diproses oleh pihak ketiga setakat yang perlu bagi tujuan menyediakan Perkhidmatan kepada Pengguna.

13.3. Pengguna memberikan Setel keizinan untuk mengesahkan data peribadi Pengguna dengan entiti atau agensi lain bagi menentukan identiti Pengguna dan / atau untuk mematuhi mana-mana keperluan undang-undang atau peraturan berkaitan dengan Perkhidmatan.

13.4. Pengguna menerima bahawa Kami mungkin akan diperlukan untuk menyemak semula Kenyataan Privasi Kumpulan Setel dari semasa ke semasa. Semua semakan akan dimaklumkan dengan segera melalui laman web kami. Penggunaan berterusan Aplikasi Setel dan / atau Perkhidmatan oleh Pengguna hendaklah bermaksud bahawa Pengguna telah bersetuju dan memberi keizinan kepada Kenyataan Privasi Kumpulan Setel seperti yang disemak.

14. AM

14.1. Undang – Undang yang Mentadbir dan Bidang Kuasa

Terma dan Syarat ini adalah ditadbir oleh dan ditafsir mengikut undang-undang Malaysia, kedua-dua pihak dengan ini menyerah kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah-mahkamah Malaysia.

14.2. Kebolehasingan

Jika mana-mana satu atau lebih peruntukan atau terma di sini diputuskan oleh mahkamah dengan bidang kuasa yang kompeten sebagai tidak sah, terbatal, melanggar undang-undang dan tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan atau terma selebihnya atau bahagian daripadanya hendaklah tidak dalam apa jua bentuk terkesan atau tercacat atau terbatal.

14.3. Serahhak

Setel mungkin akan menyerahkan atau menovasi Terma dan Syarat ini kepada mana-mana pihak ketiga dengan notis bertulis kepada Pengguna dan Pengguna hendaklah melakukan segala yang perlu termasuklah tetapi tidak terhad kepada, menyempurnakan dokumen-dokumen sebagaimana yang wajar diperlukan untuk memberi kesan kepada serahhak atau novasi tersebut.

14.4. Toleransi (Forbearance)

14.4.1. Tidak berlaku sebarang toleransi sama ada dengan sengaja atau sebaliknya yang diberikan atau ditunjukkan oleh Setel akan membebaskan atau melepaskan Pengguna atau dalam apa jua cara memberi kesan atau prejudis kepada hak Setel pada bila-bila masa untuk memerlukan pelaksanaan ketat atau penuh oleh Pengguna terhadap mana-mana atau kesemua peruntukan atau kewajipan Pengguna di bawah Terma dan Syarat ini.

 

10.5.2. Tanpa mengehadkan maksudnya, “toleransi” hendaklah ditafsirkan termasuk pengecualian atau kegagalan untuk memerlukan pelaksanaan mana-mana terma dalam Terma dan Syarat ini, masa atau kelonggaran yang diberikan atau ditunjukkan kepada Pengguna.

 

Terma dan Syarat adalah dikemaskini pada 26 Disember 2023

Terma dan Syarat

The following Terms and Conditions apply to Users of the Setel App and the Services provided by Setel Ventures Sdn Bhd (Registration No: 201901000991: 1310317-A). By downloading, installing and/or using Setel App and/or the Services, The User unconditionally and irrevocably agrees to be bound by these Terms and Conditions without limitation or qualification.

If The User does not accept these Terms and Conditions, please immediately discontinue the use of the Setel App and/or the Services.

GENERAL

Setel App and the Services are provided by Setel Ventures Sdn Bhd. These Terms and Conditions shall govern The User’s access to and/or use of the Setel App and/or the Services. As long as The User abides by these Terms and Conditions, The User may use the Setel App and the Services in accordance with the terms hereof.

Setel reserves the right to amend, modify, add or remove any provisions under these Terms and Conditions at any time as Setel deems necessary and such changes shall become effective after twenty-one (21) days upon them being uploaded and published by Setel on our website. The User agrees that The User’s continued use of Setel App and/or the Services shall constitute The User’s acceptance of these Terms and Conditions including any term which may have been amended from time to time. The User further agrees that The User shall be solely responsible to regularly check these Terms and Conditions for updates or amendments.

1. DEFINITIONS

Auto Assistance means road assistance services as provided by third party Merchants.

Setel Account means the account registered and maintained by The User in the Setel App..

BNM
 means Bank Negara Malaysia.

Merchants
means the merchants as designated by Setel Ventures Sdn. Bhd who sell goods and/or services and accept payment through the Setel App.

Intellectual Property means any copyright, patent, design, trademark, application to register any of the aforementioned rights, trade secrets, rights in know-how, and any other intellectual or industrial property right of any nature whatsoever subsisting in any part of the world.

Petrol Credit Card means the credit card which offers related benefits such as cashback or reward points for petrol spending. The credit card application service is offered by a  third party aggregator who will assist the User on the petrol credit card application submission to respective banks.

PETRONAS Merchants means the merchants as designated by Setel Ventures Sdn. Bhd who sell goods and/or services and accept payment through the Setel App at PETRONAS stations and PETRONAS convenience stores.

Setel Group Privacy Statement means the privacy statement pursuant to Personal Data Protection Act 2010 which is accessible at https://www.setel.com/privacy 

Services means the features provided by Setel App which enables The User to perform the transactions set out in the Setel App.

Terms and Conditions means these Terms and Conditions which govern the access to and/or use of Setel App and/or the Services.

Users or The User means the person who registers and accesses the Setel App and/or the Services.

We or Us means Setel Ventures Sdn. Bhd. (“Setel”).

Setel App means the mobile application owned by Setel Ventures Sdn Bhd which is downloaded onto a mobile device.

Setel Wallet means the e-wallet feature belonging to, and controlled by Users, allowing them to make in-app payments via the Setel App.

Family Wallet means a feature that allows the Setel Wallet Owner to share his/her credits in the Setel Wallet with selected friends and family (“Family Wallet Members”).

Family Wallet Owner or Owner means the User who is the owner and main controller of the Setel Wallet, hosting the selected Family Wallet Members.

Setel Parking Affiliate means a feature which allows motorists to make parking payments via the Setel App.

CardTerus means the pass-through feature on the Setel App. Setel App will be the proxy for Users to use their credit/debit card(s) for in-app payment of fuel and PETRONAS convenience store (Kedai Mesra) items or items and/or services offered by PETRONAS Merchants. Users will be required to add their preferred cards into their Setel Wallet prior to using this pass-through feature on the Setel App.

Electronic- Know Your Customer (e-KYC) means the electronic process to validate the identity of a user by verifying the personal details of The User.

QR Code payment means static or dynamic Quick Response Code (QR Code) payment method that enables The User to pay with their Setel e-Wallet for purchases from PETRONAS convenience store (Kedai Mesra) and other merchants onboarded by Setel.

Merchant Category Codes (MCCs) means a four-digit number used to describe and classify the type of a merchant’s primary business activities.

MCC 6540 means account reload, or stored value card purchases, and this code shall or may appear when The Users make payments for products and services from Merchants as it indicates a top-up transaction via CardTerus.

E-Commerce transaction (electronic commerce) means purchase of goods and services via the world wide web or the internet.

2. USE OF SERVICE

2.1 By registering for an account in the Setel App, The User warrants and represents that The User has attained eighteen (18) years of age or above. If The User is below the age of eighteen (18) years, The User undertakes that The User shall obtain his/her parent or legal guardian’s consent. The User’s parent or legal guardian shall then be responsible for The User’s usage of the Setel App and /or the Services.

2.2 To use the service, The User needs to download the Setel App on The User’s Mobile Device and register for an account with Setel. Once the Account is created, The User will be able to store/keep prepaid electronic money of up to Ringgit Malaysia Five Hundred (RM500.00) only.

2.3 The User may increase his/her Account limit of up to Ringgit Malaysia Five Thousand (RM5,000.00) only by providing information required by Setel for verification purposes via the Electronic- Know Your Customer (e-KYC) process.

2.4 To use the CardTerus feature, The User will be required to add The User’s preferred cards into the Setel App. This experience will allow a more seamless payment experience with a faster authentication process (via PIN).

2.4.1 The maximum number of cards that can be registered in the Setel Wallet is six (6);

2.4.2 The maximum limit for transactions using the registered cards at PETRONAS convenience stores (Kedai Mesra), petrol stations or the Merchants is RM200.00 per transaction and is cumulatively capped at RM2,000.00 per day;

2.4.3 Any payment for products and/or services from the Merchants shall appear as one (1) single entry in The User’s card statement representing a transaction made to Setel;

2.4.4 Any purchases made via CardTerus from the Merchants shall be classified under MCC 6540 which indicates it is a top-up transaction; and

2.4.5 The top-up transaction (MCC 6540) however will not change the balance in The User’s Setel Wallet as this particular amount will be charged or deducted immediately after the transaction is made.

2.5 To use the Family Wallet feature, the Owner of the Setel Wallet is required to add at least one (1) User to his/her Family Wallet.The User will be automatically added to the Family Wallet and become a Member of the Family Wallet, whilst the Owner will become the official Owner of the Family Wallet. Members will be able to utilise and benefit from the Owner’s Setel Wallet.

2.5.1 The Family Wallet Owner is responsible for the selection of his/her Family Wallet Members, thus great care and consideration must be taken upon selecting and sending the invites. Setel shall not be responsible for any wrongful selections, unauthorised use, losses, reversals, fees, claims, penalties or chargebacks, incurred by the Owner’s Family Wallet Members.

2.5.2 The Family Wallet feature allows up to five (5) Family Wallet Members per Owner only. The number of Family Wallet members would vary, depending on the Owner’s Mesra membership tier. Owners who are at Junior Mesra membership level can have a maximum of 2 members in their Family Wallet, while Owners who are at Explorer Mesra membership level can have a maximum of 3 members in their Family Wallet, and Owners who are at Hero Mesra membership level can have a maximum of 5 members in their Family Wallet.

2.5.3 The Family Wallet Owner will be notified of every purchase made with his/her Setel Wallet and no approval is required prior to each transaction performed by any of the Family Wallet Members.

2.5.4 The Family Wallet feature can only be used if the Owner upgrades his/her Setel Account and once the Owner successfully passes the e-KYC verification process. For the avoidance of doubt, only the Family Wallet Owner will be required to complete this additional step for verification purposes.

2.6 To use the Auto Assistance feature, The User’s name, phone number and vehicle plate number are required to be shared with the relevant Merchant providing such services. The User may refer to the latest Setel Group Privacy Statement as made available on the Setel App and website.

2.6.1 The User is responsible to provide accurate details of his/her car to the selected Merchant and/or workshop.

2.6.2 The User agrees that The User may select the Merchants and services required at his/her own discretion. Any cancellation requests are only permissible prior to payments being made. No changes or cancellations shall be accepted once the payment process has been completed.

2.6.3 Any additional requests or services or payments apart from the ones offered on the Setel App shall be communicated and dealt directly with the selected Merchant, at The User’s own discretion.

2.6.4 The User acknowledges and agrees that the road assistance services are provided by third- party Merchants. Any complications or issues that may arise from the services provided by the third- party Merchants shall be communicated and dealt directly with the Merchants. Any requests pertaining to refunds are subject to our refund policy under Clause 11.8 of this Terms and Conditions.

2.7 To use the Setel Parking Affiliate feature, The User is required to first complete a one-time setup to authorise and to add his/her vehicle plate number(s) on the Setel App.

2.7.1 The User’s name and vehicle plate number will be shared with the Merchant and The User shall be responsible to ensure that the details of his/her car are accurate and up to date.

2.7.2 The User is responsible to ensure that he/she has sufficient balance or amount available on the Setel App in order to use the Setel Parking Affiliate feature smoothly.

2.7.3 The User will be notified if his/her Setel account has insufficient balance. The User must also take note that the transaction will be declined or deemed unsuccessful should this occur.

2.7.4 The User acknowledges and agrees that Setel will not be held responsible for any issues that may arise during the parking exit process due to delayed top-up transactions in The User’s Setel Wallet. Any complications or issues that may arise from the services provided by the parking Merchant shall be communicated and dealt directly with the Merchant. Any requests pertaining to refunds are subject to our refund policy under Clause 11.8 of this Terms and Conditions.

2.7.5 To use the Setel App to make payments for street parking, The User is required to select the parking location and the parking duration with the respective parking fee reflected. Any cancellation requests are only permissible prior to payments being made. No changes or cancellations shall be accepted once the payment process has been completed.

2.8 To purchase or to renew motor insurance via the Setel App, The User is required to fulfil the renewal criteria as specified by the respective insurance providers, namely Generali and Etiqa. The renewal criteria can be found here as well as on the App.  

2.8.1 The User is responsible to ensure that all personal details shared are accurate and up-to-date.

2.8.2 The User is responsible to review and confirm the quotation shared by the insurance provider. For a more detailed breakdown, The User may proceed to the quotation service in the Setel App.

2.8.3 Any insurance-related issues once a transaction is done (claims, cancellation, etc.) are handled by the insurance company. The User may contact the customer service department of the respective insurance provider (further information can be found here).

2.8.4 The User acknowledges and agrees that any disputes, claims or refunds pertaining to insurance transactions shall be communicated and dealt directly with the insurance company.

2.9 To use the road tax renewal service on the Setel App, The User is required to fulfil the renewal criteria which includes the following:-

 1. The User’s insurance has not expired for more than 30 days;
 2. The User’s insurance is still valid for more than 2 months;
 3. The User’s vehicle is less than 20 years old;
 4. The User’s age is between 18-75 years old;
 5. The User’s vehicle has no outstanding summon that needs to be cleared (blacklisted);
 6. The User’s vehicle is for personal use only (not for e-hailing purposes)

2.9.1 To renew road tax via the Setel App, The User is responsible to ensure that all details (such as The User’s vehicle plate number, vehicle type, and personal details) shared on the Setel App are accurate.

2.9.2 The User is required to pay the road tax fees in accordance with Peninsular Malaysia’s road tax pricing regardless of the location of the vehicle at the time the road tax is submitted for a renewal application (i.e. if the vehicle is located in Sabah, Sarawak, Pulau Pangkor, Pulau Langkawi or Labuan).

2.9.3 The User is allowed to apply for a 12-month road tax renewal period only.

2.9.4 The User is allowed to renew road tax for company-owned vehicles on the Setel App provided that the vehicles are not used for e-hailing purposes. The User shall need to choose “Company Registration No.” in the “ID Type” field and provide the details accordingly.

2.9.5 Once the road tax is shipped, The User may track the progress of his/her road tax delivery upon receiving the tracking code via email from the road tax company. Estimated time of delivery:

 1. West Malaysia: 3-5 Working Days
 2. East Malaysia: 5-7 Working Days (if road tax delivery address is located in East Malaysia)

2.9.6 Any road tax-related issues once a transaction is done (changes, errors, cancellation, damages, delays in delivery, etc.) are handled by the road tax company. The User may contact the company’s customer service department at general@obright.asia for assistance regarding any issues pertaining to the road tax renewal.

2.9.7 The User acknowledges and agrees that any disputes, claims, or refunds pertaining to the road tax issuance/renewal shall be communicated and dealt directly with the road tax company at general@obright.asia. 

2.10 To apply for a Petrol Credit Card, The User acknowledges and agrees that the application service is provided by a third-party aggregator and approval for the User’s application is subject to the discretion of the third party aggregator and/or the respective banks.

2.10.1 The information and content displayed in relation to the Petrol Credit Card are supplied by the third-party aggregator. Setel strives to ensure that the Petrol Credit Card information displayed on the Setel App is accurate and up-to-date. However, Setel does not warrant or guarantee the accuracy and completeness of the Petrol Credit Card information displayed on the Setel App. All information contained in the Setel App shall only be used for reference only and The User shall not treat it as any advice given by Setel.

2.10.2 The User acknowledges that the Petrol Credit Card application can only be submitted if The User upgrades his/her Setel Account and once The User successfully completes and passes the e- KYC verification process.

2.10.3 The User can only submit a Petrol Credit Card application for himself/herself. The User is not allowed to submit an application on behalf of others. The personal information (full name and ID number) of the Petrol Credit Card application will be verified and collected from the e-KYC verification process accordingly.

2.10.4 By submitting the Petrol Credit Card application, the User agrees to the terms and conditions and further consent for Setel to retain and use his/her personal information and to disclose the personal information to the third party aggregator to process, verify and obtain his/her credit information at any time to evaluate his/her Petrol Credit Card application.

2.10.5 The User agrees that the User may submit the Petrol Credit Card application at his/her own discretion. Once the application is submitted, any application related issues (cancellation, information updates, etc.) are handled by the third-party aggregator. The User acknowledges and agrees that any disputes or issues pertaining to the Petrol Credit Card application shall be communicated and dealt directly with the third-party aggregator. The customer service of the third-party aggregator can be found here.

2.10.6 Any monetary exchange for any financial product (wherever applicable) will be between the User and the respective banks.

2.10.7 Any free gifts offered by the third-party aggregator upon approval of the Petrol Credit Card application are purely under the aggregator’s discretion. Setel has no participation and is not involved in any decision making in relation to the approval of the User’s Petrol Credit Card application and/or the incentives offered by the third-party aggregator or card issuer(s).

2.10.8 The User agrees and acknowledges that making only the minimum payment due can result in a lengthier repayment period and additional costs on top of the outstanding balance. The User also acknowledges that the finance charges imposed on the outstanding balance for the Petrol Credit Card  is based on The User’s bank’s tiered pricing structure in accordance with The User’s repayment history. The User is responsible for ensuring that the payments due are timely made and should contact his/her bank in advance to discuss repayment alternatives in the event there are issues for The User to settle the Petrol Credit Card’s outstanding balance. The User shall notify The User’s respective banks immediately in the event that The User’s Petrol Credit Card is lost, stolen, utilised for an unauthorised transaction or if the PIN may have been compromised.

2.11 The User represents and warrants that all information provided to Setel in The User’s Setel Account is true, accurate and complete and that The User agrees to provide Setel with up-to-date information of The User including identification, verification, or other documentation as Setel, BNM or other lawful authorities may request from time to time. Setel has the right to reject The User’s application for a Setel Account without the need to provide any reason.

2.12 The User is responsible for maintaining the security of The User’s log-in details, passcode, passwords and other information in relation to The User’s Setel Account. The User shall not share any details with other parties and shall immediately change The User’s passcode(s) and/or password(s) and inform Setel if The User’s account has been in any way compromised or The User suspects any unauthorised access or use of The User’s Setel Account.

3.0 The User is responsible to check The User’s transaction history regularly. Setel does not provide any hardcopy account statements in respect of the Setel Account. The User shall be responsible for all of The User’s transactions and for keeping track of The User’s Setel Account through The User’s Account history including making regular checks to ensure that The User’s account balance is correct.

2.9 The User’s Setel Account is personal to The User. No person other than The User shall have any right of claim from Setel pertaining to the Setel Wallet balance or other benefits stored in The User’s Setel Account. Any instructions, confirmations and/or communications sent from The User’s account or device shall be deemed to have been issued by The User irrespective of whether such instructions, confirmations and/or communications were actually sent by The User. The User is responsible for securing The User’s own account.

2.10 The User acknowledges and agrees that The User’s Setel Account does not constitute a banking account or any form of term deposit. No interests, dividends or other payments shall be accumulated or payable to The User on the Setel Wallet balance or other benefits held in the Setel Account.

2.11 The User shall not assign, transfer or sub-contract any of The User’s rights or obligations under these Terms and Conditions to a third party.

2.12 The User agrees not to hold Setel liable for any loss or damage whatsoever arising from The User’s failure to keep information relating to The User’s Setel Account secure and confidential, or for any acts or omissions under The User’s account or by using the Setel App and /or the Services.

2.13 The User shall at all times ensure that The User has sufficient funds to carry out any intended ransactions through The User’s Setel Account. If for any reason The User’s account stands in negative balance, The User agrees that this shall constitute a debt owing from The User to Setel and repayable immediately by way of a reload or deposit. The User’s failure to do so promptly shall constitute a breach of these Terms and Conditions and Setel shall be entitled to proceed with such action as Setel deems fit including suspension or termination of The User’s account and commencement of legal action against The User.

2.14 The User agrees that Setel may, at Setel’s sole discretion and without providing any reason to The User, impose a limit on the amount of balance held in The User’s Setel Account, or the number of transactions The User may execute in a specific period of time, or to impose a limit on each transaction amount. The User further agrees that Setel may impose a minimum amount that can be loaded into The User’s Setel Account and the maximum amount permitted to be stored in The User’s Setel Account at any given time. Setel may change these amounts at any time at its sole discretion.

2.15 Setel reserves the right without liability to The User to suspend, modify or discontinue, temporarily or permanently, the Setel App and /or the Services or any feature or part thereof, at our absolute discretion.

2.16 The User’s Setel Account will expire if not used or is inactive for seven (7) years from the last transaction date (inclusive of activation and last reload date). Thereafter, The User’s Setel Account shall no longer be valid for any use and will be deactivated automatically and any credit balance available shall be dealt with in accordance with applicable laws including Unclaimed Moneys Act 1965.

2.17 In the event any fraud, misuse of account or abuse of account in any manner is discovered by Setel, any remaining credit balance in The User’s Setel Account will automatically be forfeited upon deactivation of The User’s Setel Account and such credit balance shall not be refunded to The User.

2.18 Notwithstanding anything to the contrary, if any information provided by The User is untrue, inaccurate, not current or incomplete, Setel has the right to immediately terminate The User’s Account and refuse any and all current or future use of the Services or access to Setel App and/or The User’s Setel Account.

3. USER’S RESPONSIBILITIES

3.1 The User shall:

3.1.1. keep The User’s personal information, passcode, password and/or PIN for The User’s Setel Account confidential at all times and shall take all steps to prevent the disclosure of The User’s passcode, password and/or PIN;

3.1.2. ensure that all information and data provided to Setel including personal data is true, accurate, updated and complete at the time of provision and shall promptly update such information and data if there are any changes to the same. Setel shall not be responsible and liable whatsoever and howsoever to The User due to any inaccurate or incomplete information and data provided to Setel;

3.1.3. warrant to comply with all applicable laws, ordinances, codes, rules, regulations, notices, instructions and/or directives of the relevant authorities or any notices, instructions, directives or guidelines given by Setel;

3.1.4. be responsible for all equipment necessary to use the Setel Account and Services, and also for the security and integrity of all information and data transmitted, disclosed and/or obtained through the use of Setel App and /or the Services;

3.1.5. be responsible and liable for all usage of and all payment of the fees, charges, taxes and duties for using the Services including but not limited to payment of all fee, charges, taxes and duties for the purchase of products and/or services to Setel and third parties including participating Merchants in a timely manner;

3.1.6. be fully responsible for any, and all data transmitted or broadcasted from The User’s mobile device whether by The User or any other person;

3.1.7. comply with all applicable laws of Malaysia relating to the usage of Setel App and /or the Services, including without limitation to the Communication and Multimedia Act 1998, Financial Services Act 2013, Anti Money Laundering Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001 and related subsidiary legislations, which may be amended from time to time;

3.1.8. take all reasonable steps to prevent fraudulent, improper or illegal use of the Services;

3.1.9. cease to utilise the Services or any part thereof for such period as may be required by Setel ;

3.1.10. report immediately to Setel upon the discovery of any fraud, theft, loss, unauthorised usage or any other occurrence of unlawful acts in relation to The User’s Setel Account and/or its use. The User agrees to lodge a police report as may be instructed by Setel and to give Setel a certified copy of such report;

3.1.11. only download and install Setel App from the official platform as announced by Setel. Any downloads and installation outside of the official platform shall be deemed unlawful and Setel shall not be liable to The User for any losses suffered by The User arising therefrom;

3.1.12. ensure that The User does not use the Setel App on any illegally modified device such as jailbroken device, rooted device or any device that has been altered in any way whatsoever. In the event that The User uses the Setel App on such devices, Setel shall not be liable in any way whatsoever for any and all losses or damages which The User may suffer including but not limited to, any financial and/or information loss;

3.1.13. be fully responsible for the integrity of all information and data transmitted, disclosed and/or obtained through the use of the Service or broadcasted by The User or any other persons using The User’s Mobile Device;

3.1.14. fully indemnify and shall keep Setel fully indemnified to the fullest extent possible, from and against any and all liabilities, costs, demands or claims whatsoever on a full indemnity basis, which may be made by any third party due to a breach by The User of any of these Terms of Service, or arising in any way from or in connection with The User’s default, acts, omissions and/or negligence in the use of the Setel App and /or the Services; and

3.1.15. agree and consent to the use by Setel and/or its employees, personnel and advisors of any information related to The User, the particulars of the transaction(s) or any designated account relating to the transaction(s) for the purpose of investigating any claim or dispute arising out of or in connection with any disputed transaction(s) and that this consent shall survive the termination of the Service and/or this Agreement. The User further agrees that in the event of a dispute or claim of any nature arising in respect of any transaction, the records of the transaction(s) generated by Setel shall be used as a reference and shall be the sole basis of settling the aforesaid dispute or claim.

3.2 The User shall not:

3.2.1. register for multiple Setel accounts for any unlawful and dishonest purposes such as to gain excessive benefits from the app and/or Services offered on the Setel App;

3.2.2. use Setel App and/or the Services to cause embarrassment, distress, annoyance, irritation, harassment, inconvenience, anxiety or nuisance to any person;

3.2.3. use Setel App and/or the Services to cause excessive or disproportionate load on the Services or Setel’s system;

3.2.4. use Setel App and/or the Services for any unlawful purposes including but not limited to vice, gambling or other criminal purposes whatsoever or for sending to or receiving from any person any message which is offensive on moral, religious, communal or political grounds, or is abusive, defamatory or of an indecent, obscene or menacing character;

3.2.5. use Setel App and/or the Services for any purpose which is against public interest, public order or national harmony;

3.2.6. use, permit or cause any improper use of the Setel App and/or the Services, or contribute directly or indirectly to any activities which may breach any laws, infringe a third party’s rights, or breach any directives, content requirements or codes promulgated by any relevant authorities including activities which will require Setel to take remedial action under any applicable industry code or in a way interferes with other users or defames, harasses, menaces, restricts or inhibits any other users from using or enjoying the Services or the internet;

3.2.7. circumvent user authentication or security of any host, network or account (referred to as “cracking” or “hacking”) nor interfere with services to any other user, host or network (referred to as “denial of service attacks”) nor copy any pages or register identical keywords with search engines to mislead other users into thinking that they are reading Setel’s legitimate web pages (referred to as “page-jacking”), or use Setel App and/or the Services for any other unlawful or objectionable conduct. Users who violate systems or network security may incur criminal or civil liability, and Setel will at its absolute discretion fully cooperate with investigations of suspected criminal violations, violation of systems or network security under the leadership of law enforcement or relevant authorities;

3.2.8. attempt to probe, scan or test the vulnerability of any of Setel system or network or breach any security or authentication measures;

3.2.9. avoid, bypass, remove, deactivate, impair, descramble or otherwise circumvent any technological measure implemented by Setel or any of the service providers or any other third party (including other users) appointed by Setel to protect our ability to provide the Services;

3.2.10. attempt to download Setel App for the use of the Services through the use of any engine, software, tool, agent, device or mechanism (including spiders, robots, crawlers, data mining tools or the like) other than the software and/or search agents provided by Setel or other approved third-party web browsers;

3.2.11. copy, disclose, modify, reformat, display, distribute, license, transmit, sell, perform, publish,transfer and/or otherwise make available any of the Services or any information obtained by The User while using the Services or while accessing the Setel App;

3.2.12. remove, change and/or obscure in any way anything on Setel App and/or the Services or otherwise use any material obtained whilst using Setel and/or the Services except as set out in these Terms and Conditions;

3.2.13. copy or use any material from Setel App and/or the Services for any commercial purposes, remove, obscure or change any copyright, trademark or other Intellectual Property right notices contained in the original material, or from any material copied or printed off from Setel App, or obtained as a result of the Services;

3.2.14. use any of Setel’s trademarks, logo, URL or product name without Setel’s express written consent;

3.2.15. attempt to decipher, decompile, disassemble or reverse engineer any of the software used by Setel in Setel App and in providing the Services;

3.2.16. fraudulently register a Setel Account. If The User is caught impersonating another person, whether an individual or another legal entity, The User will be responsible for any costs and/or losses incurred as a result of The User’s fraudulent activity. Abusing the Setel Account may result in immediate termination / suspension of account followed by a report to the relevant authorities; or

3.2.17. use Setel App to engage in money-laundering, terrorism financing, drug trafficking, wagering or other fraudulent, illegal or criminal activities or any activities against the law. Abusing the Setel Account may result in immediate termination / suspension of account followed by a report to the relevant authorities. In the event that an account is identified to be used for suspicious activities, The User’s account information and/or transactions shall be shared with the relevant authorities and third parties for investigation purposes, in accordance with our Setel Group Privacy Statement.

4. TERMS OF USE FOR PURCHASE OF PETROL

4.1 The User agrees that The User will not purchase fuel or otherwise use the Setel App to purchase fuel if:

(a) The User is under 16 years of age;

(b) The User does not have a motor vehicle or a suitable portable container or a demountable fuel tank to fill whilst The User is on the PETRONAS retail forecourt;

(c) The User is driving, or The User’s vehicle is in motion; or

(d) at any time that The User is out of The User’s vehicle and on the PETRONAS retail site forecourt.

4.2 The User agrees that The User will always comply with the relevant PETRONAS station safety rules and regulations while purchasing fuel and using the Setel App.

4.3 The service of “Purchase Petrol” can only be used to purchase fuel and is only available at selected PETRONAS stations and during the relevant stations’ operating hours, subject to changes in the operating hours.

4.4 Some fuel pumps may not be available for use through “Purchase Petrol” at certain PETRONAS stations. The” Purchase Petrol” option shall not appear in the “Purchase Petrol” menu when The User uses” Purchase Petrol” at that particular PETRONAS station.

5. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

5.1 The User shall use Setel App and /or the Services strictly in accordance with these Terms and Conditions and shall not:

5.1.1. decompile, reverse engineer, disassemble, attempt to derive the source code or decrypt Setel App;

5.1.2. make any modification, adaptation, improvement, translation or derivative work from Setel App;

5.1.3. violate any applicable laws, rules or regulations in connection with The User’s access or use of Setel App;

5.1.4. remove, alter or obscure any proprietary notice in connection with Setel App;

5.1.5. use Setel App for any revenue-generating endeavour, commercial enterprise or other purposes for which it was not designed or intended;

5.1.6. use Setel App for creating a service, product or software which directly or indirectly competes with, or substitutes the Services offered by Setel through Setel App;

5.1.7. use Setel App to send out spams or unsolicited emails; or

5.1.8. use any of Setel’s Intellectual Property or other proprietary information in the design, development or distribution of any applications, accessories, or devices for use with the Setel App.

5.2 All Intellectual Property in connection with Setel App, which includes all graphics, text, photographs, artwork, logos, user interfaces, sounds, music, computer code, the design, “look and feel”, expression and arrangement of the application, is owned, controlled by or licensed to Setel Ventures Sdn. Bhd and/or protected by copyright, trademark or other Intellectual Property rights. Save as expressly provided herein, no license is granted to The User with respect to Setel’s Intellectual Property and The User shall not use, copy, reproduce, transmit or distribute any component or part of Setel’s Intellectual Property without Setel’s prior written consent.

6. CHARGES

6.1 Setel reserves the right to impose any charges, fees or subscriptions for the use of certain Services, if such charges are required. Setel shall notify The User of any changes to the fees and charges imposed by giving a twenty-one (21) day notice prior to the effective date of the fees and charges.

6.2 In accessing and using Setel App and/or Services, The User shall be fully responsible and liable for all charges and payment due to The User’s communications services provider to access Setel App and the Services including but not limited to telephone charges and internet/data charges.

7. DISCLAIMER

7.1 The Services are provided on an “as is” and “as available” basis. Setel makes no representation or warranty, express or implied, that the Services or any feature thereof shall always be reliable, timely, secure or defect free, or that the Services will be uninterrupted and available at all or any particular time or location. The User accepts that Setel does not represent or warrant that the platform, system or software will be error-free at all times. The User is also aware and acknowledges that the Services rely on third party technologies and facilities including wireless connectivity which is not within Setel’s control. The User acknowledges the characteristics and limitations of digital and wireless networks and that data may be corrupted, delayed or lost despite security and other measures taken by Setel. The User agrees not to hold Setel liable for any failures as highlighted above.

7.2 The User expressly agrees that The User’s use of the Services is at The User’s sole risk and discretion and The User will assume total responsibility arising therefrom. The User shall rely on The User’s own review and evaluation of the Services to assess its suitability for The User’s particular purpose. The User’s sole remedy against Us in the event of dissatisfaction is to cease using the Services.

8. LIABILITY

8.1 Setel’s obligations hereunder are strictly to provide the Services. Setel shall not be liable for the goods, services or any transaction beyond the provision of payment features provided by the Setel App which The User conducts with Merchants or other parties via The User’s Setel Account. The User shall resolve all, and any dispute as to quality, safety, merchantability, legality, or any other matters directly with the relevant Merchants and/or PETRONAS Merchants

8.2 The User shall be solely responsible for any fees charged by merchants, banks or other third parties, and/or the payment of any taxes and any other duties or charges arising from the transaction undertaken between The User and the Merchants.

8.3 Setel shall not in any event be liable or responsible to The User and/or any third party for any costs, loss or damages whether arising directly or indirectly, or for loss of revenue, loss of profits or any consequential loss whatsoever as a result including but not limited to the insolvency of Setel, stolen e-money instruments, fraudulent transactions or The User’s usage of the Setel App.

9. DISPUTE RESOLUTION

9.1 Any disputes regarding The User’s Setel Account and/or transactions made through The User’s Setel Account must be communicated in writing to our customer service, as provided in Clause 11 herein within one (1) month from the date of such transaction(s) and The User shall furnish all necessary supporting documents as and when requested.

9.2 If Setel does not receive any written notice within one (1) month from the date of the transaction(s), The User is deemed to have agreed that the transaction(s) are accurate.

9.3 The User agrees and consents to the disclosure and release by Setel of any information in our possession for the purpose of investigating any dispute arising out of or in connection with the transaction(s) through The User’s Setel Account.

10. TERMINATION AND SUSPENSION

10.1 The User may terminate The User’s Setel Account by contacting Setel by email at hello@setel.com.

10.2 Setel may, without notice, suspend the Services from time to time in the event of any security concerns or unexpected technical, system, maintenance, modifications, fixes, bugs or other related issues.

10.3 Setel may, without notice suspend The User’s Setel Account at any time in the event of any suspicious or fraudulent activity or The User’s violation of any of the Terms and Conditions herein.

10.4 The User’s Setel Account may be suspended in the event that it is dormant, or no transactions have been affected by The User through Setel for a period in excess of six (6) months. The User will be required to contact Setel to reactivate The User’s account and Setel reserves the right to charge a reactivation fee.

10.5 The User agrees that Setel may at any time, with or without prior notice and as Setel deems fit or necessary, suspend or terminate The User’s Setel Account or the Services generally for causes including but not limited to, the following: –

10.5.1. The User is in breach of any of these Terms and Conditions;

10.5.2. Setel has reasons to believe that The User’s Setel Account is used in connection with any fraudulent, criminal or other illegal activities;

10.5.3. if Setel detects any misuse or abuse of the Services;

10.5.4. if Setel ceases for whatsoever reason to provide any or all the Services; and

10.5.5. At the request of BNM or any governmental or law enforcement body or agency.

10.6 In the event that Setel terminates The User’s Setel account, all pending transactions and any fees or sums due to Setel or other parties will be processed and deducted prior to effective termination. Any remaining credit balance in The User’s Setel Account will automatically be forfeited upon termination and cannot be refunded to The User.

11. REFUND POLICY

11.1 Upon a termination request of The User’s Setel Account made by The User, The User is entitled to obtain a refund of any available balance in The User’s Setel Account. The User shall ensure that The User provides Setel the correct details of The User’s own bank account and any other information as may be required by Setel to enable the refund process, where the amount will be refunded back into The User’s bank account within fourteen (14) calendar days from the date the claim is made by The User, except for complex refund cases, in which the refund process will be completed within thirty (30) days.

11.2 If The User intends to request for a refund in respect of any fees or payments made towards purchases and/or Services offered through The User’s Setel Account, please contact Setel at hello@setel.com, subject to Setel determining to Setel’s satisfaction that The User’s balance was wrongly deducted from The User’s Setel Account due to:

11.2.1. technical error of Setel where The User’s attempted transaction did not go through; or

11.2.2. goods or Services purchased through the Setel App were not available, issued or delivered after payment was made.

11.3 Setel reserves the right not to refund any disputed amount arising from disputed transaction(s) to The User if Setel believes that The User has acted contrary to these Terms and Conditions.

11.4 In the event The User’s Setel Account is terminated or suspended by Setel due to fraudulent, illegal, unlawful transactions or money laundering suspicions including but not limited to, breaches of any law or regulations, it shall be lawful for Setel to retain for an indefinite period or release to the relevant authorities the balance in The User’s Setel Account in accordance with applicable legislation, regulation and/or guidelines. The User shall not be entitled to claim any form of compensation from Setel for any loss arising therefrom.

11.5 Kindly note that there will be no refund under any circumstances whatsoever of any amount received by The User as a reward/bonus/cashback through the usage of the Setel App.

11.6 Any eligible refunds of amounts which were reloaded via credit card will be made back to the credit card account used for the reload.

11.7 Setel may sell or issue vouchers representing the value of Setel App credit for use within the Setel App (“Setel Voucher”). Setel Vouchers received or acquired from any parties are not re-sellable, refundable, exchangeable, and cannot be replaced once issued by Setel. Setel Vouchers shall not be purchased at a discount under any circumstances. The User shall be solely responsible for any damage, loss and/or expiry of the Setel Voucher. For the avoidance of doubt, Setel shall not refund, exchange, and/or replace the Setel Voucher for any reason whatsoever.

11.8 Setel shall not be held responsible for any refund requests made pertaining to unauthorized purchases and/or payments for products and/or services associated with the Merchants or PETRONAS Merchants made via The User’s Setel Account. This matter shall be dealt directly with the third party providing such product and/or services, except in cases where the payment process is not successfully completed due to technical errors on the Setel App.

12. CUSTOMER SERVICE

12.1 The User may address any queries or complaints in relation to the Setel App or the Services via email at hello@setel.com.

12.2 If the reply to The User’s query or complaint is not satisfactory or does not answer or resolve the User’s concerns, The User may then contact the following bodies:

Bank Negara Malaysia
Laman Informasi Nasihat dan Khidmat (LINK)
Ground Floor, D Block,
Jalan Dato’ Onn,
50480 Kuala Lumpur
Contact Centre (BNMTELELINK)
Tel : 1-300-88-5465 (Overseas: 603-2174-1717)
Fax: 603-2174-1515
Email: bnmtelelink@bnm.gov.my

Ombudsman for Financial Services (664393P)
(formerly known as Financial Mediation Bureau)
14th Floor, Main Block,
Menara Takaful Malaysia,
No. 4, Jalan Sultan Sulaiman,
50000 Kuala Lumpur.

13. SETEL GROUP PRIVACY STATEMENT

13.1 The User agrees to Setel’s Setel Group Privacy Statement, which shall be deemed to be incorporated herein by reference and accepts that it forms an essential and integral part of these Terms and Conditions. This Terms and Conditions shall be read together with Setel Group’s Privacy Statement which can be accessed at https://www.setel.com/privacy.

13.2 The User consents to our use of The User’s personal data in accordance with the terms of our Setel Group Privacy Statement and for The User’s personal data to be used and/or disclosed in accordance with the Personal Data Protection Act 2010. The User agrees that by registering an account with Setel and/or by using Setel and the Services, The User has authorised and consented to The User’s personal data being disclosed to and/or stored and/or processed by such third parties as may be necessary for the purposes of providing the Services to The User.

13.3 The User grants Setel consent to confirm on The User’s personal data with other entities or agencies in order to verify The User’s identity and/or to comply with any legal or regulatory requirements in connection with the Services.

13.4 The User accepts that We may be required to revise our Setel Group Privacy Statement from time to time. All revisions will be promptly notified through our website. The User’s continued use of Setel App and/or the Services shall mean that The User has agreed and consented to our Setel Group Privacy Statement as revised.

14. GENERAL

14.1 Governing Law and Jurisdiction

These Terms and Conditions are governed by and construed in accordance with the laws of Malaysia, and both parties hereby submit to the exclusive jurisdiction of the Malaysian courts.

14.2 Severability

If any one or more of the provisions or terms therein is held by a court of competent jurisdiction to be invalid, void, illegal or unenforceable, the remaining provisions or terms or part thereof shall not in any way whatsoever be affected or impaired or invalidated thereby.

14.3 Assignment

Setel may assign or novate these Terms and Conditions to any third party by written notice to The User and The User shall do all things necessary including but not limited to, executing such documents as may be reasonably required to give effect to such assignment or novation.

14.4 Forbearance

14.4.1 No forbearance whether intentionally or otherwise for the time being granted or shown by Setel shall release or discharge The User or in any manner affect or prejudice Setel’s rights at any time to require strict or full performance by The User of any or all of the provisions of or The User’s obligations under this Terms and Conditions.

14.4.2. Without limiting the meaning thereof, “forbearance” shall be construed to include waiver or failure to require performance of any of the terms in these Terms and Conditions, time or indulgence granted or shown to The User.

Terms and Conditions are updated as of 25th May 2023.